Det kan du göra här.

SkriftenSkydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledningär skriven av Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Paul Nordgren. Skriften presenterar de viktigaste riktlinjerna för politiker och tjänstemän när det gäller kontakter med tobaksindustrin och ger exempel på hur de kan omsättas i praktiskt vardagsarbete.

Världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) antogs år 2003.En grundbult i tobakskonventionen är att ländernas regeringar och andra beslutsfattare och officiella organ ska hålla distans till tobaksindustrin. Skälet är att det finns ”en grundläggande och olöslig konflikt” mellan folkhälsans och tobaksindustrins intressen. Tobaksindustrin lever på att sälja produkter som orsakar sjukdom och förtida död. Samma industri gör ofta stora ansträngningar att få medverka när tobakslagstiftning och annan folkhälsopolitik utformas. Men tobakskonventionen slår i en särskild artikel, 5.3, fast att folkhälsopolitiken måste skyddas från tobaksindustrins påverkan.

Det grundläggande är att offentliga beslutsfattare och tjänstemän så mycket som möjligt ska undvika kontakter med tobaksindustrin. När sådana kontakter ändå anses nödvändiga ska de redovisas öppet så att allmänheten får kännedom om vad som diskuterats. Något samarbete mellan tobaksbolag och offentliga organ ska inte förekomma.

Läs vidare