Expertgruppen tillsattes av Helsedirektoratet förra året med uppgift att utarbeta ett grundmaterial för de lagändringar som krävs för att nå de mål som WHO utformade efter FNs uppmärksammade toppmöte om de icke smittsamma sjukdomarna i september 2011. Rapporten överlämnades till helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre den första februari.

Till de icke smittsamma sjukdomarna hör hjärta- och kärlsjukdomar, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes.

De viktigaste orsakerna till dessa sjukdomar är tobaksbruk, felaktigt kosthåll, för lite fysisk aktivitet och missbruk av alkohol.

Expertgruppen lämnar i sin rapport förslag till konkreta åtgärder. När det gäller tobak konstaterar de att andelen dagligrökare minskat, men att det råder stora skillnader mellan olika sociala skikt och mellan skilda delar av landet. Bland högutbildade var andelen dagligrökare 9 procent år 2011 mot 37 procent bland dem som hade enbart grundskola. I Oslo var andelen dagligrökare 14 procent jämfört med 31 procent i Finnmark.

En snabb minskning av dödsfallen av rökning kan åstadkommas om samhället satsar på att reducera rökningen från 40-årsåldern och samtidigt håller nere nyrekryteringen av rökare, menar experterna.

Målen kan sammanfattas så här:

Tobaksfri uppväxt till fyllda 20 år

Tobaksfritt liv efter fyllda 40 år

Tobaksfritt Norge efter 2040

Det är viktigt att arbeta med både individuella och strukturella medel över ett brett område. En tänkbar väg är förbud, i likhet med förbud mot asbest, miljögifter och skadliga tillsatser i livsmedel. Effekterna skulle bli att så få använde tobak så att all marknadsföring till slut vore meningslös.

Till att börja med anser experterna att större resurser måste satsas på tobaksavvänjning och tillgängligheten av den. Det är också väl beprövat att höjda skatter minskar tobaksbruket, framför allt i gruppen låginkomsttagare, som röker mest.

Norge har bildvarningar på cigarettpaketen sedan juli 2011, men experterna anser att man bör gå längre och införa neutrala förpackningar för alla tobaksvaror. De varumärken som fortfarande finns på paketen ger en onödig status och attraktivitet. Dagens produktmärkning bör förbjudas, anser experterna, som konstaterar att tobaksindustrins hårda motstånd mot neutrala paket visar att en sådan reform är en angelägen åtgärd.

Den norska rapporten

Läs vidare