Foto: Johan Adelgren, Danderyds sjukhus

Magnus Lundbäck, docent på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, har sin grund i luftföroreningsforskning och disputerade på hjärt-kärleffekter av luftföroreningar. Han har forskat på e-cigaretter sedan han läste om dem för första gången för fem–sex år sedan.

–Då fanns nästan ingen forskning på människor, bara några djurstudier, och lite kring vad e-cigarettånga och vad e-vätskan innehåller. Det fanns i princip inga epidemiologiska studier. Vår forskning var tidigt ute.

Epidemiologisk forskning undersöker samband mellan exponering av ett ämne och olika sjukdomar i befolkningen.

Kärlreparatörerna ökade i antal

Magnus Lundbäck har tidigare studerat hur blodkärlen påverkas av vanliga rökcigaretter. Det räckte med en enda cigarett för att få en ökning av kärlskademarkörer och inflammationsmarkörer i blodet. Dessa markörer är kroppens kärlreparatörer och ökar i blodet när kärlen skadas.

–Vi provade samma sak på e-cigaretter med nikotin. En låg exponering, tio minuters e-cigarettanvändning, gav ingen effekt på kärlskademarkörerna. Tio minuter motsvarar tio puffar på en e-cigarett, en normalanvändare puffar 150–300 gånger per dygn. Så vi provade med trettio minuters exponering, alltså trettio puffar av e-cigarett med nikotin, och då fick vi samma effekt på kärlen som efter en rökcigarett.

Studien jämförde exponering av e-cigarettånga med och utan nikotin. E-cigarettångan utan nikotin orsakade inte samma kärlskador.

–Det verkar som om det är nikotinet som driver de här effekterna, säger han.

Studien publicerades i Artherosclerosis i februari i år. Slutsatsen är alltså att det verkar som om nikotinet i e-cigaretter ger påverkan på kärlen.

– Vi ser akuta effekter men vet inte de långsiktiga effekterna. Det man vet är att den här typen av kärlskademarkörer dyker upp vid akut kärlskada och att det finns en koppling mellan markörer och åderförkalkning, som är riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke, säger Magnus Lundbäck.

– Om man fortsätter att använda e-cigaretter och exponerar sig gång på gång för e-cigarettånga med nikotin finns risk för att kärlstyvheten ökar. Om man bygger upp kärlstyvheten genom åren ökar risken för åderförkalkning som ger ökad risk för hjärtinfarkt och stroke, säger Magnus Lundbäck.

Snusare har stelare blodkärl

I en annan studie har forskarna tittat på långtidssnusare, vilka exponeras för nikotin under lång tid. Preliminära data från den studien är presenterade på hjärt-lungkongressen American Thoracic Society i San Fransisco 2016.

–Vi tittade på långtidssnusarna kärlstelhet och hur pulsvågen ser ut och även hur snabbt den färdas genom kärlträdet. Ju snabbare den färdas desto stelare kärl. Vad vi såg var att de som hade snusat mer än 15 år hade stelare kärl än dem som inte snusar. Ökad kärlstelhet är kopplad till ökad risk för åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke.

Det finns inte mycket forskning på snus, men resultaten motsäger tidigare forskning.

–Tidigare har man inte direkt kunnat koppla snus till ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Man har däremot sett att snusare får värre effekter och ökad risk att dö när de väl har fått en hjärtinfarkt eller stroke, säger Magnus Lundbäck.

Vid en hjärtinfarkt eller stroke är kroppens respons att vidga kärlen för att öka syresättningen. Den vanligaste behandlingen vid hjärtinfarkt eller kärlkramp är att ge nitroglycerin, som är kärlvidgande.

–I vår studie på långtidssnusare märkte vi att snusare svarar sämre på nitroglycerin. Vår hypotes, enligt preliminära data, varför snusare får värre skador vid hjärtinfarkt och stroke är att kärlen inte kan vidgas lika mycket som för dem som inte snusar.

Dessa data är alltså preliminära, men har redogjorts för i Lukasz Antoniewicz doktorsavhandling Effects of cigarettes, e-cigarettes and Swedish snus on vascular function (Karolinska institutet 2018).

Varför är den här forskningen viktig?

– Det är jätteviktigt med oberoende forskning i det här fältet. De som har skapat bilden av e-cigaretter och heat not burn-produkter är de som producerar och säljer dem, alltså tobaksindustrin. De har sin egen så kallade ”forskning” och det är viktigt att det finns en motpol till den, som kan hitta saker som de inte vill ska synas.

–Det är obegripligt att tobaksindustrin kan introducera de här produkterna som ”nog är mycket bättre än vanliga cigaretter” – men ingen vet innan man har gjort ordentliga studier. Och märkligt nog verkar vi som samhälle tycka att det är okej när ännu en sannolikt skadlig produkt dyker upp på butikshyllorna, säger Magnus Lundbäck.

Läs artikeln ”Electronic cigarettes containing nicotine increase endothelial and platelet derived extracellular vesicles in healthy volunteers”.

Fakta om e-cigarettstudien

17 friska personer, som röker färre än tio vanliga cigaretter i månaden, deltog i studien. De hade inte druckit alkohol eller kaffe under tolv timmar före försöken, och de hade inte heller använt nikotinprodukter 14 dagar innan. Vid två olika tillfällen inhalerade de 30 puffar av e-cigarettånga med och utan nikotin under 30 minuter. Det togs blodprov på deltagarna före försöken, direkt efter exponeringen och efter två, fyra och sex timmar.

30 puffar av nikotininnehållande e-cigarettånga orsakade en ökning av nivåerna av kärlskademarkörer, som högst fyra timmar efter exponering. E-cigarettånga utan nikotin orsakade inte dessa förändringar.

Forskningen är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus och Karolinska institutet och finansieras av Karolinska institutet, Region Stockholm, Hjärt-Lungfonden, Riksförbundet HjärtLung, Svenska läkaresällskapet och Magnus Bergvalls stiftelse.

 

Läs vidare