Nära botten på paketet får varunamnet finnas i en grad som är högst tolv punkter i typsnittet Helvetica, och i svart färg. I samma grad anges på paketets ena sida hur många cigaretter som det innehåller eller vad innehållet väger, om det är någon form av lös tobak. På den andra sidan ska finnas namn på tillverkaren eller importören, dennes adress och telefonnummer i en ännu lägre grad, 8 punkter. Enligt förslaget måste fodral att stoppa paketen i vara genomskinliga. Inget får heller bifogas inuti eller klistras på paketen.

Den nya lagen innebär också att varningsbildernas storlek ökas till 75 procent av paketens framsida och 90 procent av baksidan. Det blir världens största varningar.

Syftet med att införa helt oglamorösa förpackningar är att förebygga ungdomars rökdebuter och återfall i rökning bland människor som slutat eller håller på att försöka sluta röka. Det hindrar också tobaksbolagen att vilseleda och lura konsumenterna och ger ökad effekt åt varningstexter och varningsbilder, skriver man i lagförslaget.

Ett förslag om plain packaging fördes fram redan sommaren 2009 av en federal utredning om förebyggande hälsovård. Utredarna slog bl a fast att tobakspaketen är den sista platsen där tobaksbolagen kan marknadsföra sina märken till barn och ungdomar. Hälsominister Nicola Roxon sa i en kommentar:

– Utredarna har prioriterat tobaken och den nya lagen kommer att hjälpa regeringen att begränsa rökningen i landet. Varje år dör 16 000 människor i Australien på grund av rökning.

Lagförslaget kommer att behandlas av parlamentet under 2011. Målet är att ha minskat andelen rökare i Australien från dagens 17 procent till10 procent år 2018.

Neutrala förpackningar uppfattas av tobaksindustrin som det allvarligaste hotet av alla de politiska åtgärder som hittills genomförts för att minska rökningen och på det sättet förbättra folkhälsan. I Australien har tobaksbolagen satsat stora summor på kampanjer och lobbying. En täckorganisation i form av en allians av tobakshandlare bildades. Den stod som organisatör av en omfattande annonskampanj i alla medier mot regeringens förslag om neutrala paket. I själva verket var det tobaksbolagen som organiserade och betalade kampanjen.

Kampanjen gav inte det önskade resultatet, i stället har Philip Morris försökt påverka utformningen av ett frihandelsavtal som omfattar bl a Australien och som träder i kraft 2012. Tobaksjätten försöker få med en regel som innebär att neutrala cigarettpaket skulle bli ett hinder för den fria rörligheten. Australiens regering skulle då kunna stämmas och lagen förklaras ogiltig.

England hade kunnat bli först med en lag om plain packaging. Ett förslag om obligatorisk, standardiserad utformning av cigarettpaketen ingick i det underlag för skärpt tobakslagstiftning som det engelska hälsodepartementet hade ute på allmän remiss 2008. Ett beslut att införa förändringen skulle ha kunnat antas 2009 och börjat gälla 2010. Det stod snart klart att regeringen inte vågade ta med ett sådant förslag i den skärpta tobakslag som i övrigt antogs 2009. Den nya regeringen har nyligen beslutat att lägga ut ett förslag om neutrala förpackningar på remiss, s k allmän konsultation.

Fotnot: De länder som har störst varningsbilder näst efter de kommande varningarna i Australien är Uruguay (80 procent både fram och bak), Kanada (75 procent både fram och bak), Mauritius (60 procent fram och 70 procent av baksidan) samt Mexiko (30 procent fram och 100 procent av baksidan). I Sverige och EU är varningarna begränsade till 30 procent av framsidan och 40 procent av baksidan.

Källor: Sydney Morning Herald och The Australian, samt Parliament of Australia Senate

Publicerat 18 december 2009, uppdaterat 12 april 2011

Carl-OlofRydén

Läs vidare