Fråga 1.

Höga skatter på tobak är en beprövad och väl fungerande samhällsåtgärd som minskar rökningen. Enligt WHO:s uträkningar leder en tioprocentig skattehöjning till en minskning av rökningen med närmare 5 procent. Vid internationella jämförelser är priset på röktobak i Sverige lågt – lägst i Norden och lägre än i både Tyskland och Storbritannien. I flera av våra grannländer ligger priset på ett cigarettpaket närmare 100 kronor.

Vilket pris tycker Miljöpartiet de gröna är lämpligt i Sverige?

Katrin Wissings svar: Vi har inte tagit ställning till ett specifikt pris, men vi skulle gärna se ett betydligt högre pris på tobak än i dag. Vi instämmer i att priset är ett mycket viktigt verktyg för att minska bruket av tobak.

 Fråga 2.

Att begränsa marknadsföringen är en annan beprövad insats med goda effekter. Tobaksindustrins marknadsföringskanaler är begränsade men ännu har de tillgång till både synliga och effektiva kanaler, nämligen produkternas förpackningar och försäljningsställen som mataffärer, bensinstationer och andra butiker där tobak säljs. Exponeringsförbud för tobak är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO. Flera länder har redan infört lagstiftning som tvingar butikerna att flytta förpackningarna under disk eller till stängda skåp, och detta har visat sig effektivt för att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

Vad anser Miljöpartiet de gröna om ett sådant exponeringsförbud för tobak?

Katrin Wissings svar: Bra idé. Detta är en fråga vi driver och vi hoppas verkligen att frågan framöver kan få majoritet i riksdagen -något som hittills tyvärr inte lyckats.

Fråga 3.

Cigarrett-filter görs av cellulosaacetat, dvs det är en engångsprodukt av plast. Cigarett-filter har inte visat någon skyddande effekt mot lungcancer eller andra sjukdomar. Cigarettfimpen och därmed filter är en av jordklotets största källor till nedskräpning. Vad anser Miljöpartiet de gröna om att verka för ett förbud mot denna engångsartikel av plast?

Motivera gärna svaret: Reglerna kring nedskräpning med cigarettfimpar har nyligen skärpts. Det kan bli aktuellt att diskutera fler åtgärder så vi tar med oss förslaget. Spridningen av plast och mikroplaster i miljön, samt användningen av plast som tillverkats av fossil energi är två mycket viktiga miljöfrågor som behöver åtgärdas med systematiska politiska krav framåt.

Fråga 4.

Regeringens skrivelse 2021/2022:213 till Riksdagen är under beredning i Riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för en samlad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

Kommer Miljöpartiet de gröna att ställa sig bakom de förlag som avser tobaksområdet?

Katrin Wissings svar: Ja. Miljöpartiet anser att frågan om minskat tobaksbruk är oerhört viktig. Riksdagen fattade beslut om den samlade strategin i juni. Miljöpartiet välkomnar de förstärkningar som görs, men vi lade i sammanhanget även en egen motion där vi också lyfter ett par aspekter där vi vill gå längre.

Utöver de mycket allvarliga hälsoproblemen som tobaksbruket skapar finns en annan aspekt som även förtjänar att lyftas. Världen kommer se allt större brist på odlingsbar jord, en utveckling som förstärks av klimatförändringarna. Det kan då knappast vara försvarbart att stora arealer ska användas till att odla något som skadar oss, samtidigt  som behoven av andra grödor är skriande. Det i sig är också ett skäl att drastiskt minska på tobaksbruket. 

Läs vidare