Anca Toma Friedlaender, kommunikationschef på Smokefree Partnership i Bryssel, ser fram emot COP8, som samlar mer än tusen delegater och 181 parter i WHO:s tobakskonvention. Sedan den första konferensen 2005 har fokus genom åren gått allt mer från policy-arbete till själva genomförandet av åtgärder. Smokefree Partnership hoppas att tre stora steg tas på konferensen:

– Vi hoppas att det beslutas om den globala strategin på konferensen, så att vi kan jobba över gränser med tobaksprevention. Nummer två för oss är det nya projektet kring implementering, som är en del av strategin, där länder ska ge kritik, respons och feedback på varandras arbete. Detta behövs för att vaska fram bästa metoder för tobaksarbetet. Nummer tre är att vi får en hållbar budget för tobaksarbetet framöver, säger Anca Toma Friedlaender.

För Smokefree Partnership är högsta prioritet för konferensen alltså att theGlobal Strategy to Accelerate Tobacco Controlskrivs under av så många länder som möjligt. Strategin är den första konkreta handlingsplan som tagits fram på global nivå i det tobakspreventiva arbetet. Den globala strategin är en guide för hur tobakskonventionens parter kan arbeta under de kommande åren. Den innehåller tydliga mål, och den bygger på ett multisektoriellt angreppssätt och samarbete länder emellan.

– När det gäller tobaksprevention kan du bara nå framgång om du samarbetar kring exempelvis skatter, handel, jordbruk, folkhälsa och utbildning, säger Anca Toma Friedlaender, och hon menar att det är viktigt med en gemensam linje över landsgränser.

– Andra viktiga områden att arbeta med är prispolitik och tobaksförpackningar, säger hon.

Olaglig handel ska bromsas

Under konferensen ska också genomförandet av det så kallade tullprotokollet, Protocol on Illicit Trade in Tobacco Products, diskuteras av det nätverk av 40 länder som skrivit under protokollet. Protokollet presenterar en rad olika sätt att bromsa olaglig handel av tobak, som till exempel internationellt samarbete, spårning och sanktioner. Sverige har inte skrivit under protokollet, eftersom förslaget om att delta i det här arbetet fanns med i den svenska tobakspropositionen som stoppades i EU.

Tobaksfakta frågade Elisabet Aldenberg, ämnesråd för folkhälsofrågor på Socialdepartementet, hur det blir med detta:

– Sverige avser att ratificera tullprotokollet. Tobakspropositionen ligger på riksdagens bord, men vi vet inte när den kan komma att fatta beslut.

Elisabet Aldenberg är optimistisk inför konferensen. Sveriges mål för det tobakspreventiva arbetet är enligt henne att tobakskonventionen genomförs aktivt i alla länder.

– Sverige vill också att alla länder globalt får en folkhälsobaserad och restriktiv politik på tobaksområdet, säger Elisabet Aldenberg.


Fakta om Conference of the Parties:

COP är världens enda mellanstatliga möte som helt ägnas åt tobaksprevention. Mötet är en plattform för policyformulering och för att arbeta fram gemensamma mekanismer för det globala tobakspreventiva arbetet. I COP ingår 181 parter, varav 180 är länder och den sista parten är EU. På konferensen närvarar även icke-statliga organisationer som observatörer, olika FN-organ och representanter från länder som inte ratificerat konventionen.

Årets COP är den åttonde i ordningen och äger rum i Geneve den 1-6 oktober 2018. Mer än 1000 delegater närvarar.Med årets konferens sjösätts en ny riktning, där man avser att det tobakspreventiva arbetet framöver ska kompletteras med ökat fokus på tobak relaterat till hållbar utveckling, klimatförändringar och mänskliga rättigheter.

Läs mer här


Läs vidare