Först i världen med att införa exponeringsförbud för tobaksprodukter var Island (2001). Andra länder med exponeringsförbud är Thailand, Kanada, Irland, Australien och Finland. Uppföljningen av det norska exponeringsförbudet är gjord av forskare vid det norska institutet för alkohol- och drogforskning, SIRIUS, och det norska institutet för konsumentforskning, SIFO. Undersökningen har publicerats online av den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control.

Hur väl butiksägarna följde den nya lagen i januari 2010 studerades genom besök i 351 slumpvis valda livsmedelsbutiker över hela landet. I 97 procent av fallen förvarades cigaretter och rulltobak i lagenliga, neutrala skåp. Snus förvarades korrekt i 95 procent av butikerna så snart efter lagens införande.

Befolkningens uppfattning om exponeringsförbudet studerades med hjälp av web-enkäter. En gjordes före den nya lagens införande och två efter. Varje enkätstudie hade omkring 900 deltagare i åldrarna 15-54 år.

Dessutom gjordes tio fokusgruppsintervjuer med rökare i åldrarna 16-50 år både före och efter förbudets införande.

Resultaten visar bl. a. att unga före exponeringsförbudet blev frestade att köpa tobak när de såg produkterna i affären. 46 procent av deltagarna i åldrarna 15-24 år blev ofta eller ibland frestade. Äldre blev mer sällan frestade av anblicken av tobaksprodukterna.

Efter den nya lagens införande svarar både yngre och äldre i stor utsträckning att det har blivit svårare att välja varumärke bland tobaksprodukterna.

Stödet för den nya lagen ökade under dess första år. I november 2010 var 74 procent av dem som inte använde tobak positiva till förbudet. Nästan hälften av tobaksanvändarna stödde den nya lagen.

En majoritet av deltagarna i enkätstudierna ansåg att förbudet gjorde det svårare att börja med tobak och lättare att sluta.

Länk till tidskriftsartikeln om studien.

I augusti kommer, som Tobaksfakta rapporterat, domen i det mål där tobaksbolaget Philip Morris stämt norska staten för införandet av exponeringsförbud.

Läs vidare