Fråga 1.

Höga skatter på tobak är en beprövad och väl fungerande samhällsåtgärd som minskar rökningen. Enligt WHO:s uträkningar leder en tioprocentig skattehöjning till en minskning av rökningen med närmare 5 procent. Vid internationella jämförelser är priset på röktobak i Sverige lågt – lägst i Norden och lägre än i både Tyskland och Storbritannien. I flera av våra grannländer ligger priset på ett cigarettpaket närmare 100 kronor.

Vilket pris tycker Liberalerna är lämpligt i Sverige?

Maria Nilssons svar: Nyrekrytering av tobak ska hållas tillbaka genom bland annat information, förbud mot tobaksreklam och just punktskatter. Vi i Liberalerna vill inte uttala oss om ett specifikt pris på tobak då det påverkas av fler faktorer än enbart beskattning. Däremot finns det ett behov att ständigt se över om punktskatterna har tillräcklig effekt och behöver justeras.

Fråga 2.

Att begränsa marknadsföringen är en annan beprövad insats med goda effekter. Tobaksindustrins marknadsföringskanaler är begränsade men ännu har de tillgång till både synliga och effektiva kanaler, nämligen produkternas förpackningar och försäljningsställen som mataffärer, bensinstationer och andra butiker där tobak säljs. Exponeringsförbud för tobak är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO. Flera länder har redan infört lagstiftning som tvingar butikerna att flytta förpackningarna under disk eller till stängda skåp, och detta har visat sig effektivt för att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

Vad anser Liberalerna om ett sådant exponeringsförbud för tobak?

Maria Nilssons svar: Tobakspolitiken ska präglas av ett målmedvetet preventivt arbete. Att just hålla tillbaka nyrekryteringen är något vi i Liberalerna ser som avgörande i kampen att göra individer fria från tobaksberoende. Att undersöka hur exponeringen av tobaksprodukter kan förbättras är därför en intressant idé i det fortsatta arbetet.

Fråga 3.

Cigarrett-filter görs av cellulosaacetat, dvs det är en engångsprodukt av plast. Cigarett-filter har inte visat någon skyddande effekt mot lungcancer eller andra sjukdomar. Cigarettfimpen och därmed filter är en av jordklotets största källor till nedskräpning.

Vad anser Liberalerna om att verka för ett förbud mot denna engångsartikel av plast?

Maria Nilssons svar: Det är viktigt att vi minskar de plaster som kommer ut i naturen då dessa inte kan brytas ner. Precis som beskrivs i frågan är cigarettfimpar en stor källa till nedskräpning och därmed är det viktigt att säkra att dessa produkter inte lämnar plaster kvar i vår gemensamma miljö.


Fråga 4.

Regeringens skrivelse 2021/2022:213 till Riksdagen är under beredning i Riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för en samlad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

Kommer Liberalerna att ställa sig bakom de förlag som avser tobaksområdet?

Maria Nilssons svar:  Regeringen behöver prioritera folkhälsofrågorna och ta fram ett faktiskt förslag till kraftfull strategi. Trots att riksdagen uttryckligen tillkänna­gav att regeringen skulle återkomma med ett nytt förslag, så väljer regeringen att inte återkomma med en proposition utan i stället med en skrivelse helt utan besluts­punkter. Därmed kan inte riksdagen godkänna eller förkasta regeringens förslag. Liberalernas ställning är att tobaksbruket går att förebygga. Det ställer höga krav på försäljning, och för att hjälpa människor bli fria från tobaksberoende Särskilt viktigt är det att förebygga att barn och ungdomar börjar röka samt att de inte ska behöva vistas i rökiga miljöer.

Läs vidare