Rökning beräknas döda 12 000 människor varje år i Sverige. Den leder också till hälsoskador, vårdkostnader och miljöförstöring. Den enda vinnaren är tobaksindustrin. Fortsatt försäljning av hälsofarliga produkter och ett utbrett nikotinberoende säkrar långsiktiga ekonomiska vinster. De bedriver en välfinansierad lobbyism för att uppnå detta.

Ett exempel var när tobaksindustrin spred myten att rökare löpte minskad risk för allvarlig sjukdom i Covid-19. ”Forskarna” bakom studien var konsulter betalda av tobaksindustrin. Sanningen är den motsatta − rökning ökar risken. Men myten hann sprida sig över världen innan den avslöjades, och många människor lät sig luras.

Ett annat exempel är Tobaksfaktas rapport från i våras. Den visade hur svenska riksdagsledamöter regelbundet träffar tobakslobbyister. Politiker har låtit sig påverkas av påståenden skapade för att försvara tobaksindustrins ekonomiska intressen. Flera riksdagsledamöter antog att höjd tobaksskatt leder till ökad tobakssmuggling. Sanningen är en annan. Tobakssmugglingen avgörs inte av tobaksskattens nivå. Många länder med betydligt lägre skattesats på tobak än Sverige har mer smuggling. Det är på grund av att de har svagare rättssystem och en högre korruption. Men flera riksdagsledamöter har redan accepterat tobaksindustrins myt som sanning.

Varför har svenska politiker nära relationer till tobaksindustrin? Somliga tycks ha privata ekonomiska intressen. ETC har visat hur flera riksdagsledamöter har aktieinnehav i tobaksbolaget Swedish Match. Riksdagsledamöter är idag inte skyldiga att redovisa sina aktieinnehav, utan gör det på frivillig basis. De redovisade uppgifterna kan därför utgöra endast toppen av ett isberg.

Dagens situation är skadlig för demokratin. Den innebär också ett avsteg från WHO:s tobakskonvention som ratificerades av Sveriges riksdag 2005. Artikel 5.3 slår fast att tobaksindustrin inte ska tillåtas påverka hälsopolitiken. Men tobaksindustrin tillåts idag påverka både forskningens och politikens inriktning.

Vi föreslår tre åtgärder för att ändra på detta:

1. Om svenska politiker träffar representanter från tobaksindustrin ska de bli skyldiga att rapportera detta i ett transparent register. Det ska framgå när och var mötet ägde rum, vilka som deltog, och vad som diskuterades.

2. Folkvalda i Sverige ska bli skyldiga att redovisa sitt fulla aktieinnehav. På så vis kan politiska partier, media och allmänhet identifiera intressekonflikter.

3. Forskning på folkhälsoområdet har ett stort inflytande över medias rapportering och människors kunskaper. Idag tillåts den finansieras av tobaksbolag och förvränga fakta. Detta måste förbjudas världen över.

Torsten Kjellgren, statsvetare och rapportförfattare Tobaksfakta

Lena Sjöberg, tandläkare och ordförande Tobaksfakta

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert

Göran Boëthius, läkare och före detta ordförande Tobaksfakta

Läs vidare