EU har genom ratificering anslutit sig till den internationella Tobakskonventionen, WHOs Framework Convention on Tobacco Control, FCTC. I konventionens artikel 5.3 slås fast att de anslutna parterna ska se till att hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken. Skälet är att folkhälsans och tobaksindustrins intressen är oförenliga. Enligt artikel 5.3 är det bland annat mycket viktigt att myndigheter och beslutsorgan öppet redovisar om de har möten med företrädare för tobaksindustrin. Allmänheten har rätt att veta att mötet hållits och när samt vad det handlade om.

Frivilligorganisationerna anser att EU-kommissionen vid flera tillfällen på senare tid – inte minst under Dalli-affären – tydligt brutit mot denna regel. Organisationerna protesterar i brevet till Barroso mot detta och kräver förändring:

”We call upon you to act to ensure that the Commission fulfils its UN obligations and implements the FCTS´s Article 5.3”(Vi uppmanar er att agera för att se till att kommissionen uppfyller sina skyldigheter och följer FCTCs artikel 5.3.).

Brevskrivarna är Alliance for Lobby Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU), Corporate Accountability International, European Public Health Alliance (EPHA) och Smoke-Free Partnership

Här kan du läsa hela brevet (på engelska).

Läs vidare