Inför COP7 riktar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor) en uppmaning till den svenska regeringen:

Driv frågan om konkreta rekommendationer för hur länder ska genderanpassa sitt tobaksförebyggande arbete!

I ett brev till regeringen lyfter de båda organisationernas ordföranden – Göran Boëthius och Maj-Inger Klingvall – fram tobakskonventionens tydliga skrivningar om bland annat vikten av att minska och förebygga rökning bland flickor och kvinnor. Konventionen säger också att alla tobaksförebyggande insatser bör bedömas ur gendersynpunkt. Rapporter tyder på att det finns en eftersläpning när det gäller genomförande av dessa delar av tobakskonventionen.

”Vår starka förhoppning är därför att Sveriges feministiska regering – tillsammans med EU – ska driva denna fråga framåt så att retoriken har möjlighet att utvecklas till praktik”, skriver Göran Boëthius och Maj-Inger Klingvall.

Brevet om genderanpassning av tobaksarbetet.

Läs vidare