The National Health and Medical Research Council (NHMRC) är Australiens främsta expertmyndighet när det gäller hälsofrågor och folkhälsa. NHMRC får sina uppdrag av regeringen och arbetar både med att finansiera forskning och att sprida information om folkhälsofrågor.

Användningen av e-cigaretter ökar snabbt i stora delar av världen och e-cigaretter marknadsförs som säkrare alternativ till vanliga cigaretter och/eller som en hjälp att sluta med tobak. NHMRC har gått igenom det aktuella forskningsläget och ger nu ut ett faktamaterial för att ge konsumenterna ett balanserat beslutsunderlag, i kontrast till denna marknadsföring.

”…there is currently insufficient evidence to support claims that e-cigarettes are safe and further research is needed to enable the long-term safety, quality and efficacy of e-cigarettes to be assessed.”, skriver myndigheten. (…det finns för närvarande inte tillräckliga bevis för påståenden om att e-cigaretter är säkra och mer forskning behövs för att man ska kunna bedöma säkerheten, kvaliteten och effekten av e-cigaretter.)

Några av slutsatserna i myndighetens faktaunderlag:

  • E-cigaretter kan utsätta användarna för färre giftiga ämnen än vanliga cigaretter, men i vilken grad riskerna för användarna påverkas har inte fastställts.
  • E-cigaretter kan utsätta användare för gifter och kemikalier som formaldehyd, tungmetaller, ultrafina partiklaroch smaktillsatser på nivåer som skulle kunna orsaka negativa hälsoeffekter.
  • Det finns för närvarande otillräckliga bevis för att veta om e-cigaretter kan hjälpa rökare att sluta med tobakscigaretter. Rökare som vill sluta bör söka professionellt rökavvänjningsstöd.
  • Det finns vissa bevis för att e-cigaretter kan vara en inkörsport till tobaksrökning.
  • Hälsomyndigheter och beslutsfattare bör skydda användare och deras omgivning – särskilt utsatta grupper som unga människor bör skyddas – till dess att tillräcklig kunskap om säkerhet, kvalitet och effektivitet finns.NHMRCstöder för närvarande ett flertal studier om e-cigaretters säkerhet och effekter.
Läs vidare