– Resultatet av den nya kartläggningen är mycket nedslående. Det är oacceptabelt att så många länder i EU fortfarande misslyckas med att skydda ungdomar och andra medborgare från de stora hälsorisker som tobaksrök för med sig, säger Florence Berteletti, chef för Smoke Free Partnership, SFP.

Den uppdaterade rökfri-kartan presenterades vid ett frukostseminarium i Bryssel på tisdagen. SFP har analyserat lagstiftningen om rökfria offentliga miljöer samt hur väl lagstiftningen följs i 28 EU-länder samt Norge, Turkiet, Island och Schweiz. Kartläggningen har fokuserats på tre typer av offentliga miljöer; arbetsplatser, serveringsmiljöer och allmänna transportmedel.

Kartan, som finns på SFP:s webbsida, är interaktiv och lagstiftningsläget i varje land har markerats med någon av färgerna grön, ljusgrön, orange och röd. De gröna länderna är de som har en heltäckande och väl fungerande lagstiftning som resulterar i ett starkt skydd mot passiv rökning för befolkningen. I den gröna kategorin är de länder som har de allra bästa resultaten Irland, Storbritannien, Spanien, Ungern, Lettland, Island, Litauen, Malta, Norge och Turkiet.

Sverige hamnar inte i den gröna kategorin eftersom vår lagstiftning inte kräver 100 procent rökfria miljöer genom att vi tillåter rökrum på arbetsplatser och restauranger. I stället samsas Sverige med Frankrike, Italien, Slovenien och Finland i den ljusgröna gruppen.

I den näst sämsta gruppen (orange på kartan) finns Nederländerna, Belgien, tyskland, Polen, Portugal, Cypern, Luxemburg, Schweiz, Estland, Danmark, Kroatien och Bulgarien. Dessa länder skyddar bara delvis sina medborgare mot passiv rökning.

Sämst i klassen (råda på kartan) är Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Portugal, Rumänien och Slovakien. SFP uppmanar dessa länder att snarast införa lagstiftning om rökfria offentliga miljöer.

– De ledande ländernas erfarenheter visar att sådana lagar är effektiva, populära och inte kostsamma att upprätthålla, säger Florence Berteletti.

– Allmänhetens stöd för lagar om rökfria miljlöer brukar vara mycket högt, även bland rökare.

Fotnot: enligt artikel 8 i den internationella tobakskonventionen är de anslutna länderna skyldiga att införa lagstiftning som på ett effektivt sätt skyddar invånarna mot passiv rökning i alla offentliga inomhusmiljöer samt, där det är lämpligt, även i andra offentliga miljöer. Tobakskonventionen har ratificerats av 180 parter, bland andra EU och dess 28 medlemsländer.

Läs vidare