Tidigare forskning har visat att rökare i genomsnitt har ett lägre Body Mass Index, BMI, än icke rökande personer. Före detta rökare har i genomsnitt högre BMI (och alltså mer problem med övervikt och fetma) än både rökare och personer som aldrig rökt.

I en ny studie undersökte amerikanska forskare problematiken kring viktuppgång vid tobaksavvänjning ur ett nytt perspektiv; På senare tid har ny kunskap börjat växa fram om stillasittande som en särskild riskfaktor för många av våra stora folksjukdomar. Även om man i övrigt är fysiskt aktiv, ökar en vardag som till stor del fylls av längre stunder av muskulär inaktivitet risken för bland annat fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Forskarna ville därför kartlägga sambanden mellan rökning, rökstopp, övervikt och stillasittande. De använda uppgifter från perioden 1999-2006 ur en nationell amerikansk studie om hälsa och matvanor, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).

Stillasittande definierades i studien som alla aktiviteter som inte ökar energiförbränningen i kroppen över vilonivån. Det handlar om aktiviteter som datoranvändning, TV-tittande och att ligga och vila. De mått på övervikt som användes var BMI och midjeomfång.

Analysen visade att rökare ägnade sig klart mer åt stillasittande än både före detta rökare och personer som aldrig rökt. Minst stillasittande var de som aldrig rökt. Att stillasittande är en betydelsefull riskfaktor när det gäller övervikt visades av analyser inom respektive grupp. De rökare som var mest stillasittande var överviktiga i större utsträckning än rökare som inte satt eller låg stilla lika mycket.

Forskarna såg samtidigt att bland personer som var måttligt eller mycket stillasittande utmärkte sig rökarna genom ett i genomsnitt lägre BMI än de rökfria.

De lägger fram hypotesen att nikotinet i tobaksröken genom sina effekter på ämnesomsättningen maskerar de negativa effekterna av stillasittande hos rökare. Vid rökstopp normaliseras ämnesomsättningen och de negativa effekterna av stillasittandet blir märkbara. Forskarna framhåller att detta är viktig kunskap för människor som försöker sluta med tobak och för dem som arbetar med tobaksavvänjning.

Länk till artikeln om studien i Journal of Obesity

Läs vidare