Det framgår av rapporten ”Hur mycket röker svensken – cigarettförbrukningen i siffror med fokus på 2013”, som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade på fredagen.

Det är den första rapporten av den typen av tobaksstatistik som CAN producerat efter att 2013 ha fått i uppdrag av Socialdepartementet att sammanställa den totala konsumtionen av alkohol och tobak i Sverige. En rapport om alkoholkonsumtionen blev den första som producerades.

Det var tidigare Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet, SoRad, som sammanställde statistiken. Undersökningarna har skett löpande sedan 2003 med så kallade Monitormätningar som dels utgår från den registrerade legala försäljningen och dels lägger till den oregistrerade delen som består av legal införsel från utlandet samt smuggling och köp via Internet.

Uppgifterna om den oregistrerade delen samlas in varje månad genom 1 500 telefonintervjuer med 16 – 80-åringar i Sverige. Det innebär att 18 000 personer lämnar självskattade uppgifter varje år.

I intervjuerna ställs även frågor om hur många cigaretter de svarande rökt under de senaste 30 dagarna.

I CAN:s undersökning används också en ny beräkningsmetod för att uppskatta den totala cigarettanskaffningen i Sverige för åren 2012 och 2013. Den nya metoden används för att korrigera problem med underrapportering i intervjuerna. Den nya beräkningsmetoden gav dubbelt så stor andel oregistrerade cigaretter som tidigare beräkningar, tio procent i stället för fem. Det innebär en högre skattning av den totala cigarettförbrukningen i Sverige.

Av de självrapporterade uppgifterna framgår att andelen månatliga rökare minskat från 22 procent år 2003 till 14 procent 2013. Andelen dagligrökare har minskat från 15,5 till 8,4 procent. Andelen sporadiska rökare ligger på en stabil nivå på fem procent.

I gruppen dagligrökare har konsumtionen av cigaretter minskat något. Från tolv cigaretter om dagen år 2003 till elva cigaretter 2013.

Resultatet tyder på att den totala cigarettkonsumtionen i Sverige är något högre än vad vi tidigare trott, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN i ett pressmeddelande.

CAN:s hemsida

Läs vidare