För att få färre människor att börja bruka tobak – och fler att sluta  – så är kunskap det viktigaste verktyget. När människor får djupare kunskap om tobakens konsekvenser för både den egna hälsan och för vår planet väljer de i högre utsträckning bort tobaken. Det finns också bevis för att kunskap om tobaksindustrins fula metoder för att rekrytera nya kunder har betydelse. Sådan kunskap påverkar attityderna till tobak och stödet för tobaksbegränsande lagstiftning.

Tobakskonventionens 12:e artikel slår fast att alla har rätt till information om tobak. Det är en rättighet som också har grund i konventionen om mänskliga rättigheter. Informationen ska vara grundad i forskning och beprövad erfarenhet. Den ska handla om tobakens alla aspekter, det vill säga tobaksprevention, hälsoriskerna, risker med passiv rökning, hälsorisker med produktionen samt hur tobaksindustrin försöker underminera tobakspolitiken.

Det är viktigt att alla informationsinsatser skyddas från tobaksindustrins påverkan.

Tobakskonventionens parter, däribland Sverige, ska bland annat:

  • Genom information och kommunikationsarbete stärka allmänhetens medvetenhet om frågor som gäller tobakskontroll och förebyggande arbete.
  • Skapa breda utbildningsprogram för allmänheten som syftar till att förändra den sociala acceptansen för tobaken, tobaksodling och tobaksindustrin.
  • Utforma utbildningsprogram för viktiga vidareförmedlare, som t.ex. personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, och skolan, samt politiker och andra beslutsfattare och företrädare för media.

Den frivilliga sektorns medverkan i arbetet är alltid viktig, och här spelar Tobaksfakta och våra medlemsorganisationer en viktig roll.

Under de senaste åren har minskade resurser försämrat eller helt stoppat utbudet av informations- och utbildningsmaterial på flera områden i Sverige. Detta trots att nya generationer har samma rätt till kunskap som tidigare generationer. Informationsinsatser måste pågå så länge som tobaksindustrin rekryterar nya användare av tobak.

Läs vidare