NCD betyder non-communicable diseases, det vill säga icke-smittsamma sjukdomar. Förändringar i livsstil, till exempel minskat tobak-och nikotinbruk, kan minska antalet människor som insjuknar i NCD-relaterad sjukdom.

 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver Icke smittsamma sjukdomar, non-communicable diseases (NCD) i fyra kategorier: hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Dessa svarar för majoriteten av alla förtida dödsfall i världen. Människor i alla åldersgrupper, regioner och länder drabbas av NCDs. Icke smittsamma sjukdomar dödar 41 miljoner människor varje år, vilket motsvarar 74% av alla dödsfall globalt. Av dessa står tobak för över 8 miljoner (inklusive effekterna för passiv rökning).

Modifierbara beteenden, såsom tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost och skadlig användning av alkohol, ökar alla risken för att drabbas. Att minska bördan av NCD kräver ett holistiskt tillvägagångssätt och att utjämna olikheter i hälsa. Viktigast av allt är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som kan minska riskerna med så mycket som 70%.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling. Delmål 3.4 innefattar insatser att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Europeiska kommissionen lanserade i december 2021 Healthier together – ett initiativ som täcker perioden 2022–2027, för att stödja EU-länderna i att identifiera och implementera effektiva policyer och åtgärder för att minska bördan av NCDs och förbättra medborgarnas hälsa.

I Sverige står icke smittsamma sjukdomar för cirka 90 procent av alla dödsfall. Det svenska NCD-nätverket mot icke smittsamma sjukdomar bildades 2011 i samband med FN:s högnivåmöte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar. Nätverket består av 22 civilsamhällesorganisationer som vill påskynda arbetet för att nå uppsatta mål. I detta ingår framtagande av en svensk NCD strategi där riksdag och regering måste gå i täten.

Läs mer:

Noncommunicable diseases (who.int)

EU:s Hälsoprogram – EU4Health 2021–2027 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

| Svenska NCD-nätverket (ncdsverige.se)

Läs vidare