För att leva upp till både barnkonventionen och tobakskonventionen behöver Sverige se till att dagens bestämmelser följs bättre samt vidareutveckla såväl lagstiftning som tillsyn på detta område.

Vi bör sträva efter att nå längre än miniminivån enligt tobakskonventionen och därför bland annat förbjuda självbetjäningsautomater för tobaksköp. Striktare krav bör ställas på näringsidkare som säljer tobak och tillsynen bör skärpas.

Kraven för att få tillstånd att sälja tobak måste höjas, t.ex. genom att kräva ett visst geografiskt avstånd till närmaste skola. Utökade krav bör även ställas på utbildning och information till butikspersonal om åldersgränser och försäljning till barn.

Möjligheten att höja åldersgränsen för tobaksköp till 20 år bör också utredas. När det gäller alkohol har denna åldersgräns varit effektiv för att försena barns alkoholdebut.

Internetförsäljningen är en växande marknad som också måste regleras så att inte nätet fungerar som en okontrollerad köpväg för barn.

Läs vidare