Initiativet till arbetsgruppen togs av socialdemokraten Gilles Pargneaux som är vice ordförande i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. När han presenterade den nya gruppen påpekade han att sex miljoner människor i världen, varav 700 000 i Europa, varje år dör på grund av tobak.

Arbetsgruppens främsta fokus kommer att vara att säkerställa att EU:s tobaksproduktdirektiv verkligen genomförs i samtliga medlemsstater. I reglerna i det nya direktivet ingår förbud mot smaktillsatser i cigaretter, reglering av e-cigaretter och större hälsovarningar på tobaksförpackningarna.

Under revideringsprocessen bedrev tobaksindustrin en intensiv och mångårig lobbykampanj för att försvaga och försena det nya direktivet så mycket som möjligt. Undersökningar har visat att dessa ansträngningar också lyckades. Det färdiga direktivet är i flera delar mer industrivänligt än de ursprungliga förslagen.

Den nybildade gruppen av EU-parlamentariker förutser att tobaksindustrin nu kommer att göra vad den kan för att motarbeta ett effektivt och fullständigt genomförande av det nya direktivet i alla medlemsländer.

Gilles Pargneaux framhöll att det är hög tid att den internationella tobakskonventionens artikel 5.3 respekteras. Denna artikel kräver att beslutsfattare ska se till att tobaksindustrin och dess allierade inte tillåts påverka folkhälsopolitiken.

Länk till artikel i The Parliament Magazine om den nya arbetsgruppen

Läs vidare