I oktober i fjol meddelade den finländska tullen att man tänkte ta krafttag mot insmugglingen av nikotinpatroner. Dessa används för att ladda de så kallade elektriska cigaretterna. Den finländska tullen hade då märkt en kraftig ökning av antalet försändelser och överlämnade därför ett pilotfall till åklagarmyndigheten.

Nu har tingsrätten i Helsingfors grannstad Vanda sagt sitt, i ett fall där en man beställt elektrisk tobak via internet från Storbritannien. Han åtalades för ”brott mot läkemedelslagen”, eftersom det inte förelåg något recept. Tingsrätten valde att avvisa åtalet. I grunden för domen ligger ett resonemang kring hur mycket nikotin det ska vara fråga om, för att recept ska behövas. Enligt Fimea, ett ämbetsverk som övervakar läkemedel i Finland, behövs inom EES-området inte något recept, förutsatt att en engångsdos innehåller max 10 gram nikotin. Fimea jämställer ”engångsdos” med en nikotinpatron. (Till EES-länderna räknas – förutom EU:s medlemsstater – även Island, Liechtenstein samt Norge.)

Tingsrätten ansåg i sitt beslut att ”engångsdos” inte nödvändigtvis är detsamma som att man använder innehållet i hela nikotinpatronen. Åklagaren i målet, Mikko Männikkö, har ännu inte bestämt sig för huruvida han kommer att överklaga målet. Till dagstidningen Helsingin Sanomat säger han, att tingsrättens dom är ”ganska väl underbyggd”. Den finländska tullen väntar spänt på om målet kommer att föras vidare till högre instans. För närvarande ligger runt 200 konfiskerade paket med nikotinpatroner, de flesta från EES-länder, hos tullen.

Även i Sverige klassas nikotinpatroner till elektriska cigaretter, enligt beslut av Läkemedelsverket, som läkemedel. Här hävdar Läkemedelsverket att nikotinpatronerna inte får säljas eftersom ingen sådan produkt godkänts som läkemedel.

Kanske kommer vi att få en mer enhetlig syn på de elektriska cigaretterna inom EU inom något år. Frågan om reglering av dessa produkter ingår i den pågående översynen av direktivet om tobaksvaror som EU-kommissionen gör, med sikte på ett lagförslag i början av år 2012.

Sören Viktorsson, Helsingfors

Den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration, FDA, arbetar aktivt för att reglera e-cigaretterna. Här är en länk till FDAs information i frågan.

Läs vidare