Däremot uppfyller det kraven i artikel 13 om åtgärder för bättre folkhälsa. Rätten bedömde att exponeringsförbudet är en effektivare åtgärd för att minska tobaksbruket än jämförbara alternativ. Därmed misslyckades Philip Morris norska dotterbolag med att få exponeringsförbudet upphävt. Bolaget får istället betala rättegångskostnaderna på 1,36 miljoner norska kronor.

Norge införde exponeringsförbudet i januari 2010. Redan i mars månad stämde Philip Morris Norge norska staten i Oslo tingsrätt. Bolaget ansåg att förbudet innebär ett handelshinder och därför bryter mot artikel 11 i det europeiska ekonomiska samarbetsavtalet EES, mellan EU och Efta-länderna, om handelsvarors fria rörlighet.

Tingsrätten vände sig i oktober till Efta-domstolen för att få råd om i vilken utsträckning förbudet mot synliga varor kunde jämföras med att faktiskt hindra varors fria rörlighet och väga det mot syftet att med hjälp av restriktionerna minska tobaksbruket och därmed förbättra folkhälsan.

Domstolen offentliggjorde en rådgivande bedömning i september 2011. Då hade flera länder och EU-kommissionen yttrat sig. Kommissionen ansåg att förbudet var både nödvändigt och proportionellt. Även Finland, Island och Storbritannien, som själva har exponeringsförbud, stödde Norge. Rumänien och Portugal stödde Philip Morris.

Efta-domstolen konstaterade att det norska förbudet till viss del kan tolkas som ett hinder för handelsvarors fria rörlighet och strida mot artikel 11 i EES. Det gäller särskilt varor som tillverkats i andra länder och importerats. Domstolen överlämnade till Oslo tingsrätt att bedöma om förbudet i praktiken har en sådan effekt.

Samtidigt slog domstolen fast att förbudet infördes för att minska tobakskonsumtionen och på det sättet förbättra folkhälsan. Det är helt i enlighet med vad som sägs om hälsofrågorna i artikel 13 i EES-avtalet.

Rättegången i Oslo skulle efter detta ha inletts i december 2011, men Philip Morrs bad om uppskov. Skälet var att bolaget ansåg sig behöva mer tid för att statistiskt undersöka om importerade tobaksmärken drabbats hårdare av exponeringsförbudet.

Först i juni 2012 kunde domstolsförhandlingarna börja i Oslo tingsrätt.

Oslo tingrett

Läs vidare