Tobakskonventionen antogs efter nära fyra års förhandlingarav världshälsoförsamlingen i Genève den 23 maj 2003. Tobakskonventionen är den första internationella överenskommelsen på denna nivå på folkhälsoområdet. Den har samma status som exempelvis FN:s barnkonvention.

Sveriges riksdag ratificerade genom att den 26 maj 2005 anta regeringens proposition 2004/05:118, Tobakskontroll – genomförande av WHOs ramkonvention om tobakskontroll m m.

Ladda ned Tobaksfaktas skrift ”Tobakskonventionen – från individens livsstil till samhällets ansvar”

Via denna länk hittar du konventionen på engelska och WHO:s information om den.

Länk till The Framework Convention Alliance (FCA), som består av över 350 organisationer i över 100 länder ocharbetar med att stödjakonventionens genomförande.

Läs vidare