”Det är viktigt att cancerrisken hålls nere så mycket som möjligt”, skriver Livsmedelsverket i ett förslag till nya regler som har skickats ut på remiss.

Sveriges undantag från EU:s snusförbud lägger ansvaret för att reglera snusets innehåll på svenska beslutsfattare och myndigheter. Medan Folkhälsomyndigheten har hand om tillsynen av innehållet i övriga tobaksprodukter så är det Livsmedelsverket som övervakar innehållet i snus och tuggtobak. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – vill ha ett ökat skydd för barn och ungdomar genom att smaktillsatser i snus förbjuds. Snus bör inte få smaka frukt och godis.

Det är dock inte smaktillsatserna som Livsmedelsverket nu inriktar sig på, utan två grupper av kemiska ämnen som bedöms kunna orsaka cancer. Det handlar dels om polycykliska aromatiska kolväten och dels om tobaksspecifika nitrosaminer. Livsmedelsverket vill införa gränsvärden för det polycykliska aromatiska kolvätet bens(a)pyren och för två tobaksspecifika nitrosaminer som förkortas NNK och NNN.

De gränsvärden Livsmedelsverket valt baseras på världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer för dessa ämnen. Halterna av de aktuella ämnena varierar mycket i de snussorter som säljs i Sverige. Marknadsdominerande Swedish Match sägs välkomna de föreslagna reglerna eftersom bolaget menar att dess produkter redan ligger under de nya gränsvärdena.

Myndigheten har skickat sitt förslag på remiss till Folkhälsomyndigheten och fyra andra myndigheter, miljö- och hälsoskyddsnämnden i sju kommuner, nio tobaksbolag som tillverkar snus och tio bransch- och intresseorganisationer. Däremot finns ingen ideell organisation på folkhälsoområdet med bland remissinstanserna.

Remisstiden går ut 5 juni. De nya reglerna kan komma att träda i kraft i början av 2016.

Läs vidare