• Ett exponeringsförbud som gäller cigaretter men inte snus strider mot EU-rätten.
  • Ett undantag för snus motverkar även det nationella tobakspolitiska målet att minska tobaksanvändningen.

Det är denna utredning med tillhörande remissvar som regeringen för närvarande bygger ett kommande lagförslag på. Utredningen föreslog rökförbud på vissa allmänna platser utomhus,exponeringsförbud för tobaksvaror i butiker, tillståndsplikt för försäljning av tobak och ändrad reglering och tillsyn av snus.Utredaren understryker i slutbetänkandet att alla åtgärderna tillsammans är nödvändiga för att minska tobakskonsumtionen och att de förstärker varandra.

– Exponeringsförbudet är viktigt inte minst eftersom det är den enda av åtgärderna som begränsar marknadsföringen av tobaksvaror, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Snusindustrin försöker för närvarande övertyga beslutsfattare om att ett kommande exponeringsförbud inte bör gälla snuset. Det finns enligt Tobaksfaktas uppfattning en rad tunga skäl att säga nej till detta förslag, skäl som framför allt handlar om att skydda våra barn mot att börja använda tobak.

Göran Lundahl trycker i sitt slutbetänkande på främst två skäl till att exponeringsförbudet bör omfatta alla tobaksvaror på marknaden. Det ena skälet är att Sveriges tobakspolitiska mål är minskad tobaksanvändning. Utredaren skriver att det är ”inte förenligt med det övergripande tobakspolitiska målet att flytta en tobaksanvändare från en tobakskategori till en annan.”

Det andra skälet är att ett snusundantag skulle strida mot EU-rätten. Resonemanget ser ut så här: Cigaretter och snus är båda tobaksvaror. De konkurrerar med varandra eftersom de är utbytbara. Detta visas, enligt utredningen, dels av att många både röker och snusar och dels av att snustillverkarna själva marknadsför snusning som ett alternativ till rökning.

Cigaretter är importerade tobaksvaror medan snuset till största delen tillverkas i Sverige. Enligt EU:s regler får ett land inte införa regler som snedvrider konkurrensen på en marknad.

”Utifrån ett rättsligt perspektiv är en sådan snedvridning särskilt bekymmersam om det sker till förmån för en produkt som tillverkas i och bara inom EU får säljas i Sverige, dvs. det svenska snuset. Det finns alltså mycket starka skäl som talar för att ett exponeringsförbud bör omfatta alla typer av tobaksvaror”, skriver utredaren.

– Detta bör vara en juridiskt tungt vägande slutsats. Och vi måste dessutom komma ihåg att Sverige har ratificerat WHO:s tobakskonvention, säger Margaretha Haglund.

– Konventionen behandlar snus som alla andra tobaksvaror och öppnar inte för att ge en viss produkt någon särställning. Tobakskonventionen trycker också på att vi måste skydda folkhälsopolitiken från påverkan från tobaksindustrin – och det gäller även påverkan från snusindustrin!

Läs vidare