Det kan vara förvirrande att läsa nyhetsrubriker om de senaste årens allt intensivare forskning om e-cigaretternas effekter på rökares tobaksvanor. Svaret på frågorna ovan verkar kunna vara ”både och”.

Elektroniska cigaretter och liknande produkter marknadsförs som ett sätt att få i sig nikotin utan de hälsorisker som tobaksrökning för med sig. Ett argument som tillverkarna gärna för fram är att e-cigaretter kan hjälpa tobaksrökare att sluta med vanliga cigaretter. Detta skulle enligt samma resonemang minska rökarnas hälsorisker eftersom e-cigarettanvändning sannolikt inte är lika farligt som tobaksrökning.

Men nyligen publicerades en undersökning som gjorts i 28 EU-länder som visar att tobaksrökare som använder e-cigaretter slutar röka i lägre grad än vid andra rökare gör. Forskarna drar slutsatsen att e-cigaretterna visserligen hjälper några rökare att sluta med tobak, men att det är vanligare att e-cigaretterna har motsatt effekt – de bidrar till att tobaksbruket fortsätter, parallellt med e-cigarettanvändningen. Detta gällde i denna undersökning såväl dem som använde e-cigaretter varje dag som dem som gjorde det mer sällan. Det var i denna studie i genomsnitt hälften så vanligt att sluta med tobaksrökning bland rökare som använde e-cigaretter som bland övriga rökare.

En annan stor, aktuell studie har dock kommit till delvis andra slutsatser. Denna undersökning har genomförts i USA. Rökare som vid studiens början inte använde e-cigaretter har följts. Efter ett år hade en del börjat med e-cigaretter. Bland dem var det nästan åtta gånger så vanligt som bland de andra att inte ha rökt tobak de senaste 30 dagarna. E-cigaretter ökade även chansen att minska ned tobaksrökningen om man inte slutat helt. Men, understryker forskarna, den ökade chansen till tobaksstopp och tobaksminskning syns bara bland personer som använder e-cigaretter dagligen, ej bland då- och-då-användarna.

Forskarna bakom även den senare studien skriver att deras resultat tyder på att e-cigaretter kan hjälpa en del rökare att sluta med tobak eller dra ned på tobaksbruket, samtidigt som många andra röker vidare och använder båda produkterna. Dessa forskare menar att det verkar krävas högfrekvent e-cigarettanvändning om den ska kunna bidra till rökstopp.

De framhåller också att de långsiktiga hälsoeffekterna av e-cigaretter ännu är okända och att forskning redan visat att produkterna inte är ofarliga. En minst lika viktig aspekt är att forskning visar att e-cigaretter kan fungera som inkörsport till tobak för unga.

Läs vidare