Efter ministerrådets beslut träder direktivet i kraft inom kort. Medlemsländerna har därefter två år på sig att genomföra de lagändringar som direktivet stipulerar.

Regeringen får nu tillsätta en utredning om hur Sverige ska anpassa svensk lag till direktivets bestämmelser.

– Jag utgår från att socialdepartementet nu arbetar med direktivet till den kommande utredningen, säger generalsekreterare Ewy Thörnqvist i Tobaksfakta – oberoende Tankesmedja.

– Det blir en mycket viktig utredning eftersom EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att själva gå längre än de givna obligatoriska bestämmelserna och frivilligt reglera flera områden som kan göra det tobaksförebyggande arbetet ännu effektivare.

– Jag tänker närmast på hur Sverige kan gå vidare med regleringen av tobakspaketens utseende så att vi får neutrala, standardiserade paket. Utredningen bör också undersöka hur tobaken exponeras i butikerna och granska möjligheterna för ett exponeringsförbud.

– Andra viktiga områden är e-cigaretterna och hur de ska regleras och hur Sverige ska gå vidare med reglering av smaktillsatserna i snuset. Det svenska snuset, liksom annan rökfri tobak, undantogs i EU-direktivet från förbudet för vissa tillsatser med karakteriserande smak. Det innebär att ansvaret för en begränsning av smakämnen som lockar unga att börja använda tobak när det gäller snuset ligger helt hos Sveriges regering och riksdag.

– Tobaksfakta förutsätter att det civila samhället inkluderas i utredningsarbetet enligt de vägledande principer som finns i artikel 4 i WHOs tobakskonvention för arbetet med konventionen, säger Ewy Thörnqvist.

Läs mer om Tobaksproduktdirektivet

Läs vidare