Tobakslagen innehåller bestämmelser om

  • rökfria områden ute och inne
  • rökfri arbetsmiljö
  • hälsovarningar och innehållsdeklaration på tobaksförpackningar
  • handel med och införsel av tobak
  • marknadsföring av tobak
  • produktkontroll av tobaksvaror

Här kan du läsa sammanfattningar av de flesta av tobakslagens regler:

Rökfria områden
Rökning är förbjuden i lokaler för barnomsorg, skolverksamhet och annan verksamhet för barn och ungdomar. Rökning är även förbjuden på skolgårdar samt utegårdar inom barnomsorgen och vid fritidshem.

Rökförbud gäller också i hälso- och sjukvårdens lokaler och gemensamhetslokaler i bostadshus och vårdboenden. Man får inte heller röka på bussar eller andra färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i vänthallar och liknande inom kollektivtrafiken.

Det är även förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen, men särskilda rökrum utan servering får inrättas. Rökförbudet omfattar inte uteserveringar.

Rökning är också förbjuden vid offentliga sammankomster och i andra lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis teatrar och biografer. Hotell måste ha ett visst antal rökfria rum.

Rökfri arbetsmiljö
Huvudregeln är att ingen mot sin vilja ska utsättas för andras tobaksrök på jobbet. Arbetsgivaren har ansvaret. I vissa arbeten, bland annat hemtjänsten, kolliderar tobakslagen med andra lagar vilket gör att alla anställda i Sverige ännu inte har full rätt till rökfri arbetsmiljö.

Information på tobaksförpackningar
Det ska finnas hälsovarningar på tobaksvarors förpackningar. Det är regeringen som bestämmer varningarnas utformning, som dock även styrs av EU:s tobaksproduktdirektiv. För närvarande har svenska tobaksförpackningar enbart varningstexter, men varningsbilder kan också införas. Beteckningar som ”light” och ”mild” är förbjudna eftersom de kan ge intryck att en viss tobaksprodukt är mindre skadlig än andra. Tobaksförpackningar måste även ha innehållsdeklarationer som upplyser om skadliga ämnen och uppgifter om var och när varan tillverkats.

Åldersgräns och andra regler för tobakshandel
Man får inte sälja tobaksvaror till någon under 18 år och den som står bakom disken är skyldig att förvissa sig om att kunden inte är för ung. Det är förbjudet att sälja lösa cigaretter och cigarettpaket med färre än 19 cigaretter. För att få sälja tobaksvaror måste man anmäla till kommunen att man tänker göra det.

Marknadsföring
Tobaksreklam till konsumenter är förbjuden i bland annat tidningar, tidskrifter, radio och TV samt på annonspelare och liknande. Den marknadsföring till konsumenter som är tillåten är själva försäljningen samt reklam inne i affärer som säljer tobak. Denna reklam får dock inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till tobaksbruk och ska inte synas utifrån. Även indirekt tobaksreklam är förbjuden – man får inte sätta varukännetecken som används för tobaksvaror på andra typer av produkter och göra reklam för dem.

Det är inte heller tillåtet för tobakstillverkare och –importörer att marknadsföra sina produktet genom att sponsra idrottsgalor eller andra evenemang dit allmänheten har tillträde. (Det som gäller sponsring och produktplacering i radio och TV står i radio- och TV-lagen.)

Produktkontroll
Tillverkare eller importörer av tobaksvaror måste rapportera till Folkhälsomyndigheten vilka ingredienser som finns i produkterna.

Länk till lagtexten

Läs vidare