– Att nå fram till detta viktiga politiska beslut var fas 1. Nu börjar fas 2 – att planera, förbereda och genomföra förändringen på ett sätt som gör att vi får skolledare, lärare, elever, föräldrar och andra berörda med oss, säger Vidar Albinsson, folkhälsostrateg i Hässleholms kommun och styrelseledamot i Psykologer mot Tobak.

Runt om i Sverige har de senaste åren en ökad uppmärksamhet riktats mot rökningen på skolgårdarna. Tobakslagens bestämmelse om att alla skolgårdar ska vara rökfria har inte fått något genomslag i skolverkligheten. Landets länsstyrelser har i uppdrag att ändra på den saken med hjälp av både ökad tillsyn i kommunerna och information och andra stödinsatser.

Samtidigt framhåller allt fler skol- och folkhälsokunniga att man måste sikta högre än på rökfria skolgårdar. De menar att tobaksfri skoltid måste vara målet. Först genom att arbeta med en sådan policy kan man påverka ungdomarnas tobaksvanor och –attityder i en hälsofrämjande riktning – och på köpet får man rökfria skolgårdar.

Med tobaksfri skoltid menas att den tid då skolan bedriver sin verksamhet ska vara tobaksfri oavsett om elever och lärare är på eller utanför skolans område. På allt fler håll inför skolor en sådan policy. Och beslutet i Hässleholms kommun är ytterligare ett exempel på denna utveckling.

– Tobaksfri skoltid har varit på förslag en gång tidigare i vår kommun, men den gången var tiden inte mogen. För något år sedan dök chansen upp igen när en politiker i kommunfullmäktige lade fram en motion om saken, berättar Vidar Albinsson.

Uppdraget att utreda frågan gick till barn- och utbildningsnämnden som bad skolläkaren att göra jobbet. Han sökte samarbete med kommunens ANDT-råd (ANDT=alkohol, narkotika, dopning och tobak) som består av ett 10-tal personer som arbetar med drogförebyggande arbete inom kommunen eller landstinget.

– Jag tror att det är en framgångsfaktor att skolans företrädare tar in drogpreventiv expertis på detta sätt. Vi i ANDT-rådet kunde hjälpa till att ta fram ett bra underlag för beslutet i nämnden. Ett viktigt argument för att skoltiden ska vara tobaksfri är att det främjar skolresultaten.

– Många undersökningar visar att snusande och rökning är vanligare bland ungdomar som har problem i skolan. Att genomföra tobaksfri skoltid kan göra att färre elever blir beroende av tobak. Jag tror att det kan ha en positiv effekt när det gäller bland annat koncentrationssvårigheter. Det är inte lätt att vara fokuserad på undervisningen under en dubbeltimme om man mest tänker på när man ska kunna ta ett bloss eller lägga in en prilla.

Hässleholms kommun har redan rökfri arbetstid för sin personal. Att både rökning och snusande ska omfattas av policyn om tobaksfri skoltid anser Hässleholms beslutsfattare är självklart med tanke på att ingen av dessa produkter får säljas till personer under 18 år. Fullmäktigebeslutet säger också att skolorna ska ta hjälp av den kontraktsmetod som riksförbundet SMART utvecklat för att stötta och inspirera unga att avstå från tobak.

Nu ska barn- och utbildningsnämnden ta fram en policy och en handlingsplan så att beslutet kan genomföras. Vidar Albinsson framhåller att det är viktigt att ge förberedelsearbetet tillräckligt med tid så att man kan engagera så många i skolans värld och så många andra samhällsaktörer som möjligt i frågan.

– Många lärare har det tufft i dag och det gäller att få en rimlighet i detta så att de inte bara upplever det som en sak till som de måste klara av. Både rektorer och lärare måste få utbildning och annat stöd i den här processen. Det är också viktigt att få i gång en diskussion med både elever och föräldrar, kanske på föräldramöten där tobakspolicyn diskuteras i smågrupper med både vuxna och ungdomar?

– Dessutom ska vi försöka nå ut till butiksägare, föreningsledare, Folktandvårdspersonal, ungdomsmottagningens anställda och andra som ungdomarna träffar. Det gäller att vi alla kommer med samma budskap!

Material om tobaksfri skoltid på Skolverkets webbplats

Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning om rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid

Läs vidare