Känslan var förväntan och nyfikenhet när land var i sikte mot Visby hamn. Båten var fylld till sista plats där flertalet passagerare hade siktet inställt på att uppleva Almedalsveckan 2022. En notering var att många  i år valde sjövägen framför luftburen resa. Antalet besökare beräknades till 40 000 under de 5 dagarna från 3–7 juli för att välja bland de 2000 programpunkterna. Den lägre siffran jämfört med tidigare år visade sig vara positiv i bemärkelse av tillgänglighet till seminarier och att finna tillfälle till dialog med önskad person liksom matplats och en taxi vid behov.

Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta hade en heldag på Best Western hotell Strand på tisdagen med fem seminarier och ett lunchmingel.

Först ut var organisationen Psykologer mot Tobak som också engagerar socionomer och folkhälsovetare. En genomgång av de lagar och regler som ligger till grund för åtgärder bland annat på det tobakspreventiva området på den lokala nivån. Här lyftes kommuners breda ansvar inom skola och äldreomsorg. De politiska partiernas inställning till tobakspreventiva åtgärder som tobaksfri skoltid och reglering av nya nikotinprodukter, presenterades (Non Smoking Generation, 2022).

Ytterligare seminarium fokuserade på vikten av kunskap. En presentation av en av organisationen framtagen skrift om ”Tobak och unga – en kunskapsöversikt om tobakspreventivt arbete”. Innehållet omfattar 14 kapitel som tar upp bland annat barnens rätt i tobaksfrågan, skador, vanor och produkter, metoder samt miljö och hållbarhet (www.tobaksstopp.nu).

”Tackla Tobak i tandvården – vi har nycklarna till nikotinfritt Sverige” var Tandvård mot Tobaks resoluta rubrik. Oron för effekterna på barns munhälsa och tidigt beroende av nikotin där vitt snus gjorts särskilt lockande till barn och unga var i fokus. Då alla barn nås genom tandvården med lagstadgad rätt till fri tandvård upp till 23 års ålder betonade ordförandena för Tandläkarförbundet, Tandsköterskeförbundet och Sveriges tandhygienistförening tandvårdens preventiva uppdrag.

Johanna Reuterving Smajic gjorde en tydlig och engagerad genomgång av nytillkomna nikotinprodukter på marknaden.

Sjuksköterskor mot Tobaks seminarium hade rubriken ”En god och jämlik hälsa för alla – hur når vi dit?” Folkhälsomyndigheten presenterade ”Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022” som visar på att folkhälsan är överlag god men är ojämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Det avspeglar sig bland annat i livslängd och mellan utbildningsnivå och kön. En panel från olika professionsorganisationer diskuterade åtgärder och samverkan i arbetet med att förbättra levnadsvanor i utsatta grupper.

Tobaksfakta deltog tillsammans med tankesmedjorna Nocturum, IOGT-NTO, Narkotikapolitiskt Centrum och Djurens Rätt i debatt om ”Dom tärande industrierna och ohälsans profitörer – hur länge finns dom kvar?”. Ämnet drog många åhörare och företrädare för industrierna fick lyssna på sin undergång ur flera perspektiv inte minst ur hållbarhetsperspektiv.

På Donners plats framförde dansande barn från Visby dansskola en uppmärksammad flashmob med budskapet om en nikotinfri framtid. Den visade på livskraften och glädjen hos barn och unga och vuxnas ansvar att skydda och försvara dem från tobaksindustrin.

 

Nedan kan du se alla seminarier ur programschemat

4 juli 9.00 – 10.00
CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Hur ser användningen ut av tobak och nya nikotinprodukter i Sverige?

Hur se användningen ut av tobak och nya nikotinprodukter i Sverige? Kommer vi att nå regeringens uppsatta mål? Hur vanligt är det vita snuset? Är det speciellt unga tjejer som attraheras av det nya vita snuset? CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om tobaksvanorna i Sverige. Den visar utvecklingen för snus och cigaretter och bygger på självskattade data. En panel kommenterar rapporten.

Medverkande: 

 • Charlotta Rehnman Wigstad, Moderator, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 • Martina Zetterqvist, Utredare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna
 • Mats Wiking, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Anette Jansson, intressepolitisk expert, Hjärt-Lungfonden

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B15”

 

5  juli 9.00 -10.00
Psykologer mot Tobak
Kunskapsstöd om tobak – vad finns och vad behövs på den lokala nivån

Vilka trovärdiga källor finns för frivilligorganisationer och kommuner som genomför och organiserar det tobaksförebyggande arbetet. Vilket kunskapsstöd saknas eventuellt?

Medverkande: Vidar Albinsson, ledamot, utvecklingsstrateg, Psykologer mot Tobak
Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel

Läs mer om seminariet här

 

5 juli 10.00-11.00
Tankesmedjan Nocturum, IOGT-NTO, Narkotikapolitiskt Centrum, Djurens Rätt, Tobaksfakta, oberoende tankesmedja

Dom tärande industrierna och ohälsan profitörer – Hur länge finns dom kvar?

Vi vet idag mycket om alla negativa hälsoeffekter av tobak, alkohol, narkotika och kött, men trots denna vetskap finns ännu dessa industrier kvar. Hur kan vi gemensamt utmana de tärande industrier som profiterar på vår ohälsa?

Vi ser hur hälsokonsekvenser får delar av dessa industrier att reagera och att de utmanas av andra varor och produkter, och förändrade levnadsvanor, men trots detta är de väldigt starka. Ska vi acceptera att människor far illa och kanske till och med blir sjuka i onödan? Ska inte våra tyvärr begränsade sjukvårdsresurser satsas på behandling av sjukdomar som människor drabbas av oförskyllt? I samtalet medverkar, Peter Moilanen ( chef för Narkotikapolitiskt Center), Lucas Nilsson ( ordförande för IOGT-NTO) Camilla Bergvall (ordförande för Djurens rätt) och Lena Sjöberg (ordförande Tobaksfakta). Farida al-Abani från Tankesmedjan Nocturum modererar samtalet.

Medverkande:

 • Farida Al Albani, generalsekreterare, Tankesmedjan Nocturum
 • Lena Sjöberg, leg tandl ordförande, Tobaksfakta
 • Peter Moilanen, chef, Narkotikapolitiskt Center
 • Lucas Nilsson, ordförande, IOGT-NTO
 • Camilla Bergvall, ordförande, Djurens Rätt

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, ”Furilden”

Läs mer om seminariet här

 

5 juli kl 11.00 -12.00
Psykologer mot Tobak
Tobaksförebyggande arbete i kommuner

Nyrekrytering av nikotinberoende sker bland barn i kommuner. Vilka olika förutsättningar finns för en kommun att stå emot tobaksindustrins påverkan?

Medverkande:

 • Vidar Albinsson, ledamot, utvecklingsstrateg Värnamo kommun, Psykologer mot Tobak
 • Farida Al Albani, tobaksexpert, Psykologer mot Tobak

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel

Läs mer om seminariet här

 

5 juli 13.00-14.30
Tandvård mot Tobak
Tackla tobak i tandvården, vi har nycklarna till nikotinfritt Sverige

Från brunt och ute till vitt, fräscht och inne. Barn och unga luras in i ett nikotinberoende medan vuxenvärlden står oförstående. Det är en stor politisk fråga som behöver lösas på politisk nivå för att tandvården ska lyckas hjälpa våra barn och unga till frihet från tobak och nikotin.

På seminariet presenteras den senaste forskningen om nikotin och vi får information om nya nikotinprodukter som erbjuds, inte minst digitalt. Det är en ny värld för den oinvigde, och en guldkalv för tobaksindustrin. Lagar finns och kommer, men kryphålen är många och svåra att förutse. Är nikotinprodukter verkligen tobaksfria när nikotinen utvinns ur tobaksplantan? Hur påverkas miljön av tobaksodling? Vad händer med vår närmiljö när fimpar och prillor slängs på gator och i naturen? Det finns många svåra frågor, och vi diskuterar svaren tillsammans med experter och företrädare för tandvården

Medverkande: 

 • Birgitta Enmark, vice ordf, leg tandhyg, Tandvård mot Tobak
 • Johanna Reuterving Smajic, ledamot, leg tandhyg, Tandvård mot Tobak
 • Inger Eriksson, ledamot tandsköterska, Tandvård mot Tobak
 • Chaim Zlotnik, ordf leg tandl, Sveriges Tandläkarförbund
 • Yvonne Nyblom, ordf leg tandhyg, Svensk tandhygiensitförening
 • Lena Sjöberg, ordf leg tandl, Tandvård mot Tobak

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel

Läs mer om seminariet här 

 

5 juli 14.30-16.00
Sjuksköterskor mot Tobak
En god och jämlik hälsa för alla – hur når vi dit?

För att nå målet om en god och jämlik hälsa krävs insatser för att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Tobaksbruk, ohälsosamma matvanor, riskkonsumtion av alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet utgör fyra av de största riskfaktorerna för ohälsa. Vi lyckas inte fullt ut nå till alla behövande.

Nationella riktlinjer finns för vård och behandling av dessa men utvärdering visar att många patienter inte erbjuds det stöd som de behöver. För att minska den ojämlika hälsan behöver vårdens insatser nå de grupper där förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor är störst. Hur når vi dit? Målsättningen för ett Rökfritt Sverige – 2025 är att mindre än 5 % av befolkningen röker. Folkhälsomyndighetens senaste statistik från 2021 i den nationella folkhälsoenkäten visar att målet är nära – 6 procent dagligrökare bland vuxna – lika för både kvinnor och män. Men statistiken visar också att bruket är ojämlikt fördelat i befolkningen. För personer med kort utbildning röker 13 procent dagligen jämfört med 3 procent för de med lång utbildning. Dagligrökning är också vanligare bland personer med skillnader i sociala och ekonomiska förhållanden liksom funktionsnivå. Hur kan insatserna utformas och vilket stöd krävs för att uppnå jämlikhet?

Medverkande:

 • Ann Post, moderator, vice ordförande, Sjuksköterskor mot Tobak
 • Sofia Shakibi, företagsskjuksköterska, Stockholms Universitet
 • Josefin Jonsson, enhetschef, Enheten för tobaksprevention, Folkhälsomyndigheten
 • Inger Torpenberg, sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening
 • Ida Kåhlin, ordförande, Sveriges arbetsterapeuter
 • Mikaela Odenmyr, ordförande, Astm-och Allergiförbundet

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, ”Furilden”

Läs mer om seminariet här

Läs vidare