Marknaden för e-cigaretter växer snabbt både i USA och Europa. E-cigaretternas betydelse för tobaksbruket är en omdebatterad fråga, eller rättare sagt flera omdebatterade frågor. En av dessa är; kan e-cigaretterna öka risken för att ungdomar börjar röka cigaretter, vattenpipa och andra former av röktobak?

I steg 1 lät de amerikanska forskarna lät 2 530 kaliforniska skolungdomar i 14-årsåldern rapportera om de testat e-cigaretter, vanliga tobaksprodukter eller aldrig hade rökt. 222 ungdomar hade använt e-cigaretter. Uppföljningar gjordes efter ett halvår och ett år. Då fick ungdomarna rapportera om de hade använt någon form av röktobak under de senaste sex månaderna.

Resultatet visade en tydlig skillnad mellan de två grupperna av ungdomar som inte hade använt röktobak vid studiens start. De som inte rökt tobak men hade använt e-cigaretter började testa tobaksprodukter i större utsträckning än de jämnåriga som varken rökt tobak eller e-cigaretter. Vid sexmånadersuppföljningen hade drygt 30 procent av e-cigarettanvändarna testat röktobak medan drygt 8 procent av de som inte använt e-cigaretter hade gjort samma sak. Även vid ettårsuppföljningen syntes en tydlig skillnad även om den var något mindre.

Skillnaderna minskade, men var fortfarande statistiskt signifikanta, när forskarna kontrollerade för socioekonomiska och andra riskfaktorer för rökning.

Forskarna skriver att det finns ett samband mellan användning av e-cigaretter och en ökad risk för tobaksanvändning bland unga, men att mer forskning behövs för att utreda vad sambandet beror på.

I en ledarkommentar i samma tidskrift skriver en forskare att studien, trots många osäkra faktorer, är det hittills starkaste beviset för att e-cigaretter kan vara en hälsorisk då de kan uppmuntra unga att börja röka vanliga tobaksprodukter.

https://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=2428954&utm_source=twitter&utm_medium=social_jama&utm_campaign=article_alert&utm_content=automated

Läs vidare