Bland annat föreslås ett förbud mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak, som exempelvis mentholcigaretter.

”Undersökningar i flera länder har visat att det är framförallt unga som röker smaksatta cigaretter”, framhåller folkhälsoministern.

Det kan dock dröja innan de smaksatta tobaksprodukterna försvinner helt från marknaden. Även om direktivet till största delen ska vara genomfört 20 maj i år så får smaksatta cigaretter säljas fram till år 2020 om den har en marknadsandel på minst tre procent.

Hälsovarningar på förpackningar för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa (men ej snus) ska från och med 20 maj utgöras av både text och bild och uppta 65 procent av paketets fram- och baksida.

En annan förändring blir att tobaksvarors förpackningar inte får innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid.

”Ett av regeringens viktigaste mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är ett högt uppsatt mål som kräver en ambitiös politik på alla samhällsområden. Inte minst kommer reformer för att minska tobaksbruket vara en viktig del i att skapa en mer jämlik hälsa”, skriver Gabriel Wikström.

Därför vill också regeringen gå längre än förslagen i den nu aktuella propositionen.I början av förra återfick tobaksutredningen även i uppdrag att se över möjligheten att införa exponeringsförbud av tobaksprodukter, neutrala tobaksförpackningar och fler rökfria miljöer. Utredningen kommer att överlämnas den 1 mars i år. Folkhälsoministern skriver att han ser med spänning fram emot resultatet:

”Om vi ska kunna möjliggöra för alla människor att leva långa och friska liv så måste vi göra mer och tänka nytt. Detta gäller inte minst på tobaksområdet.”

Läs vidare