Det är välkänt att snus, med sin höga nikotinhalt, på kort sikt påverkar hjärt-kärlsystemet genom höjt blodtryck och ökad puls. Dock är sambandet mellan snusande och stroke fortfarande oklart.

En stor grupp svenska forskare vid olika institutioner runt om i landet samt en forskare i Italien gjorde en sammanvägning av åtta tidigare svenska studier. Sammanlagt ingick 130 485 män som inte rökte.

De statistiska analyserna visade inget samband mellan snusande och strokerisk, inte heller när olika undertyper av stroke studerades. Ändå såg forskarna att snusande är kopplat till en ökad risk att avlida till följd av stroke. Bland strokedrabbade hade de som snusade 4f2 procent högre risk att dö inom 28 dagar än de som varken rökte eller snusade.

Forskarna drar slutsatsen att nikotin sannolikt inte bidrar till att framkalla stroke. De framhåller också att det behövs fortsatt forskning för att se varför snusare oftare dör vid stroke.

Studien har publicerats av Journal of Internal Medicine.

Läs vidare