Fråga 1.

Höga skatter på tobak är en beprövad och väl fungerande samhällsåtgärd som minskar rökningen. Enligt WHO:s uträkningar leder en tioprocentig skattehöjning till en minskning av rökningen med närmare 5 procent. Vid internationella jämförelser är priset på röktobak i Sverige lågt – lägst i Norden och lägre än i både Tyskland och Storbritannien. I flera av våra grannländer ligger priset på ett cigarettpaket närmare 100 kronor.

Vilket pris tycker Socialdemokraterna är lämpligt i Sverige?

Tobias Baudin svar: I Sverige sätter vi normalt sätt inte pris på tobaksprodukter genom politiska beslut. Däremot påverkas priset när punktskatterna höjs. I budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) aviserade regeringen höjningar av skatterna på alkohol och tobak. Med anledning av detta remitterade Finansdepartementet den 20 januari 2022 promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak (Fi2022/00247). I promemorian föreslås att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med 3 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vi är inte främmande för att ta ytterligare steg för högre skatter och därmed priser på dessa produkter.

Fråga 2.

Att begränsa marknadsföringen är en annan beprövad insats med goda effekter. Tobaksindustrins marknadsföringskanaler är begränsade men ännu har de tillgång till både synliga och effektiva kanaler, nämligen produkternas förpackningar och försäljningsställen som mataffärer, bensinstationer och andra butiker där tobak säljs. Exponeringsförbud för tobak är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO. Flera länder har redan infört lagstiftning som tvingar butikerna att flytta förpackningarna under disk eller till stängda skåp, och detta har visat sig effektivt för att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

Vad anser Socialdemokraterna om ett sådant exponeringsförbud för tobak?

Tobias Baudins svar: Bra idé. Målet för svensk tobakspolitik har under lång tid varit att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. De stora hälsoriskerna med tobaksbruk och framför allt rökning innebär att tobak och bruk av tobak är föremål för en strikt reglering. Rökningen är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan och såväl rökning som passiv rökning ökar risken för ett flertal sjukdomar, däribland cancersjukdomar.

Om ett exponeringsförbud kan bidra till att minska rökningen och minska antalet unga som börjar röka tycker vi att det är en bra ide.

Fråga 3

Cigarrett-filter görs av cellulosaacetat, dvs det är en engångsprodukt av plast. Cigarett-filter har inte visat någon skyddande effekt mot lungcancer eller andra sjukdomar. Cigarettfimpen och därmed filter är en av jordklotets största källor till nedskräpning. Vad anser Socialdemokraterna om att verka för ett förbud mot denna engångsartikel av plast?

Tobias Baudins svar: Bra idé. Nedskräpning av fimpar är ett problem och regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att minska nedskräpningen av plastprodukter. Om filtret på cigaretter inte har någon medicinskt skyddande effekt ser vi ingen anledning till att inte se över ett förbud.

Fråga 4

Regeringens skrivelse 2021/2022:213 till Riksdagen är under beredning i Riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för en samlad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

Kommer Socialdemokraterna att ställa sig bakom de förlag som avser tobaksområdet?

Tobias Baudins svar: Ja. Det är den socialdemokratiska regeringen som tagit fram skrivelsen och lagt den på Riksdagens bord. Självklart avser socialdemokraterna i Riksdagen ställa sig bakom regeringens genomarbetade och viktiga skrivelse.

Läs vidare