– Det här är första gången forskning har lyckats visa att snusande personer i medelåldern har en ökad risk att utveckla alkoholberoende. Något som gör resultatet extra intressant är att sambandet mellan snusning och alkoholberoende inte verkar ha någon koppling till eventuella rökvanor, eller inkomst, utbildning och andra socioekonomiska faktorer, säger Margareta Norberg, vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, på Umeå universitet.

Studien utgår från Västerbottens Hälsoundersökningar som varje år bjuder in länets 40-, 50- och 60-åringar till ett samtal vid hälsocentralen. Syftet är att förebygga ohälsa med fokus på hjärt-kärlsjukdom. Deltagarna får även genomgå en hälsoundersökning och fylla i en enkät som bland annat handlar om levnadsvanor.

I den aktuella studien ingår 21 000 personer som medverkade i studien 1991-1997. En fjärdedel av männen och knappt 4 procent av kvinnorna snusade vid första undersökningen. Ingen av deltagarna uppvisade då tecken på alkoholberoende.

Ungefär 75 procent av deltagarna återkom till en likadan undersökning 10 år senare. Under tioårsperioden hade alkoholberoende utvecklats hos knappt 8 procent av snusarna och 3 procent av dem som inte snusade. Män uppvisade något högre siffror för alkoholberoende än kvinnor. Totalt utvecklade 499 män och 257 kvinnor alkoholberoende.

Sambandet mellan snusning och ökad risk att bli alkoholberoende kvarstod även när man tog hänsyn till rökvanor och till socioekonomiska förhållanden, som utbildning, inkomst, civilstånd och var i länet man bodde.

Ju mer deltagarna uppgav att de snusade, mätt som antal snusdosor per vecka, desto högre var risken att bli alkoholberoende hos både män och kvinnor.

Det är sedan tidigare väl dokumenterat att rökare har en ökad risk för alkoholberoende och att nikotin och alkohol påverkar människans belöningssystem på likartat sätt. Den nya studien visar att det finns samma typ av samband mellan beroende av nikotinet i snus och alkoholberoende.

Studien har publicerats av tidskriften Drug and Alcohol Dependence.

Läs vidare