Enligt EU:s livsmedelsförordning från 2006 ska livsmedel vara något som är avsett att ätas av människor. Det innefattar inte tobaksprodukter. Men trots förordningen lät Sverige snus och tuggtobak omfattas av livsmedelslagen även efter 2006. Det motiverades med att åtskilliga moment i produktionen av snus eller tuggtobak medför risker som kan jämföras med de som finns vid livsmedelsberedning.

Dessutom ansåg man att det varken ur konsumentupplysningssynpunkt eller av andra skäl finns anledning att ställa lägre krav på innehållsmärkningen av snus och tuggtobak än på livsmedel. Ett annat motiv var att man ville behålla den kompetens som redan fanns upparbetad hos vissa  tillsynsmyndigheter.

I utredningen om nya nikotinprodukter föreslås att så kallade snussubstitut, exempelvis vitt snus, också ska omfattas av livsmedelslagen. Motiven är de samma som för snus och tuggtobak.

Tidigare utredning kritisk
Många organisationer som arbetar mot tobak är kritiska till detta. De har länge önskat att alla tobaksprodukter tas bort från livsmedelslagen.

Det var också på förslag i den statliga utredningen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk – som kom 2016.  Att associera snus och tuggtobak med livsmedel riskerar att skapa falska föreställningar om att snus är en säker eller till och med hälsosam produkt, menade utredaren  Göran Lundahl.

Utredningens förslag gick inte igenom den gången. Snus och tuggtobak omfattas fortfarande av livsmedelslagen. Nu återstår att se om det kommer att bli en utvidgning så att även vitt snus kommer omfattas eller om politikerna kommer att gå kritikerna till mötes.

Parallella lagar

Remissinstanserna som vill ha bort snus från livsmedelslagen vill att tillsynen flyttas från
Livsmedelsverket till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har själva inte någon åsikt om vilka som ska ha tillsynen. Livsmedelsverket skriver i sitt remissvar att tobak och tobaksprodukter uttryckligen exkluderas från definitionen av livsmedel. Att snus och tuggtobak omfattas av omfattas av livsmedelslagens bestämmelser är en lagteknisk lösning. Livsmedelsverket menar att eftersom snus och tuggtobak omfattas av flera lagar, behöver dessa parallella lagstiftningar och delvis överlappande regler analyseras ytterligare. Samma sak gäller de nya snusprodukterna.

– Det är ju inte någon hemlighet att snusindustrin kämpar hört för att få höra ihop med livsmedelssektorn. Att klassificeringen ger dem acceptans, trots att det de säljer är en starkt beroendeframkallande och hälsovådlig produkt, säger Margareta Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert.

Läs vidare