Studien publiceras av International Journal of Cancer och har gjorts i samarbete med forskare i Sverige. Den bygger på data om 9 582 män med prostatacancer som ingick i en större grupp byggnadsarbetare som följdes under längre tid.

Män som enbart rökte och inte snusade hade omkring 15 procent högre risk att dö av sin prostatacancer under uppföljningstiden på 36 år. Även deras risk för förtida död av andra orsaker var förhöjd, med ungefär lika mycket.

Riskökningen för män som enbart snusade och inte rökte var något högre, 24 respektive 19 procent.

När forskarna studerade enbart män vars cancer inte var spridd vid diagnostillfället såg de en trefaldigad risk för död i prostatacancer bland snusarna. Studien visade också en ökad risk att överhuvudtaget drabbas av prostatacancer för personer som snusar.

Forskarna menar att resultaten tyder på att nikotin och/eller andra tobakskomponenter kan påverka utvecklingen av prostatacancer.

– Snus har diskuterats som ett mindre skadligt alternativ till rökning eftersom det inte ger upphov till förbränningsprodukter. Men vi fann ändå att män med prostatacancer som snusade hade en ökad risk för förtida död, säger Kathryn Wilson, Harvard Chan School, en av forskarna bakom studien

Läs vidare