Det är då som tobaksproduktdirektivet med beteckningen 2014/40/EU ska börja tillämpas i samtliga medlemsländer.

Det av kommissionen nu fattade beslutet gäller tekniska detaljer i utformningen av de hälsovarningar som EU-parlamentet och ministerrådet tidigare enats om.

Beslut om tekniska detaljer och preciseringar är opolitiska. För utformningen svarar en särskild kommitté med ledamöter från samtliga Nya cigarettpaket från 2016medlemsländer som sedan några månader arbetarmed så kallade genomförandeakter på uppdrag av kommissionen. Det nu fattade beslutet gäller enbart tobaksproduktdirektivets artiklar 9.6 och 10.4, om paketens utseende.

Hur ett cigarettpaket ska se ut från och med maj 2016 gör kommittén ett försök att visa med en elektronisk modell (bilden).

Vad som generellt gäller för cigarettpaketen är att varningar i text och bild tillsammans ska täcka 65 procent av de båda stora ytorna.

Tobaksförpackningarna ska även rymma information om rökavvänjning.

Några specifikationer om layout och form på varningarna och övrigt utrymme finns inte med i tobaksproduktdirektivet. Det har nu den tekniska kommittén bidragit med.

I övrigt gäller att karakteristiska smaktillsatser i cigaretter och rulltobak är förbjudna.

Missledande uttryck på tobaksförpackningarna förbjuds.

Tobaksbolagen är skyldiga att till medlemsstaterna i detaljerade rapporter uppge vilka ingredienser som finns i tobaken. Det gäller särskilt cigaretter och rulltobak. Vissa mindre tobaksförpackningar förbjuds.

Läs vidare