Andelen rökare minskar sedan lång tid i Sverige, men olika snabbt i olika grupper. Bland män födda utanför Europa röker exempelvis 16 procent dagligen, medan motsvarande andel bland svenskfödda är fem procent. Även bland kvinnor ses tydliga skillnader baserat på födelseland.

Eftersom rökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och förtida död påverkar detta förutsättningarna för jämlik hälsa i befolkningen.

Tillsammans med Transkulturellt Centrum bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till seminarium om rökning bland migranter. Under eftermiddagen diskuteras tobak i ett globalt perspektiv och insatser för att minska rökningen i dessa grupper presenteras.

Läs mer här

 

Läs vidare