Den svenska snusoffensiven får kritik från ryska hälsoexperter.

– Ryssland plågas oerhört av en tobaksepidemi som dödar mer än tusen människor varje dag, säger Darya Khaltourina, vice ordförande i den ryska Anti tobaks-koalitionen.

– I en redan aggressiv marknadsföring av snus i Ryssland händer det att unga kvinnor, ibland minderåriga, kommer fram till kunder i livsmedelshallar och erbjuder dem gratis snus med motiveringen att det är bra som rökavvänjning. Så vi behöver inte mer tobaksprodukter att stoppa i munnen på folk.

– I Ryssland ser vi Sverige som ett föredöme när det gäller t ex alkoholpolitik, men ni borde göra något liknande på tobaksområdet och bl a som alla andra förbjuda snuset.

  • Ryssland ratificerade WHOs ramkonvention för tobakskontroll, FCTC, år 2008. Två år senare undertecknade premiärminister Vladimir Putin en programförklaring som går ut på att Ryssland fram till 2015 ska ha uppfyllt de rekommendationer som finns i FCTC. Nyligen klubbade parlamentet en tobakslag som innebär stegvis höjningar av tobaksskatten fram till 2014.

Så här lyder texten i det ryska lagförslag som oroar Swedish Match och den svenska regeringen:

Artikel 19. Begränsning av produktion, parti- och detaljhandel avseende tobaksprodukter
I syfte att minska tobaksprodukters tillgänglighet fastställs följande begränsningar för produktion av och parti- och detaljhandel med tobaksprodukter:
1.Förbjuds produktion av och parti- och detaljhandel med rökfria tobaksprodukter, liksom införande av dem till Ryska federationens territorium.

Avsikten med paneldebatten var att försöka övertyga de ryssar, som medverkade, med det vanliga argumentet att det svenska snuset är en tillgång eftersom ”det är mindre farligt än cigaretter”. I inbjudningen till debatten sägs också att Sverige, tack vare snuset, har lägre incidens av cancer och lägre tobaksrelaterad dödlighet än jämförbara länder.

De svenskar som medverkade i försöket att påverka den ryska lagstiftningen för att bereda vägen för svenskt snus var:

Professor Tony Axéll, Halmstad. Han talade på temat ”Vad vet europeiska kommissionen om snus och hälsa?”

Docent Gunilla Andersson, Malmö, talade om ”Snus och munhålecancer”.

Professor Robert Nilsson, Stockholms universitet, och Lars Ramström, forskningschef på det egna Institutet för tobaksstudier i Stockholm deltog därefter i en paneldebatt där de diskuterade med två ryssar, varav en är en känd cancerläkare.

Bland talarna fanns också Michael Kunze, professor i socialmedicin i Wien. Hans ämne var ”Hälsoskyddsregleringar på evidensbaserad grund”.

Riksdagsledamoten Christer Engelhardt (S), Socialutskottet, säger till Tobaksfakta:

– Det är helt fel att Sverige på hög nivå gör påtryckningar på andra länder för att tvinga på dem skadliga produkter och till och med försöker påverka deras folkhälsoinriktade lagstiftning mot sådana produkter. Låt dem själva bestämma vad de vill producera, importera och lagstifta mot.

Det lagförslag där artikel 19 ingår innehåller bl a också reklamförbud, långtgående regler om rökfria miljöer, åldersgräns för inköp, kontroll av ingredienser och att tobaksskatten måste vara minst 50 procent av priset. Ytan för textvarningar på paketen ökar och längre fram kommer även bildvarningar att införas.

Fotnot: Exportrådet ägs gemensamt av staten och näringslivet. Statens representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, SAU.

Carl-Olof Rydén

Läs vidare