Det finns idag en växande vetenskaplig kunskap om att levnadsvanorna i medelåldern påverkar risken att senare i livet drabbas av demenssjukdomar. Exempelvis rökning har i epidemiologiska studier tydligt kunnat kopplas till ökad demensrisk.

Den nu aktuella undersökningen gjordes bland personer utan demenssjukdom och avspeglar på så vis sannolikt mer levnadsvanornas inverkan på hjärnans normala åldrande. 1352 personer deltog. De undersöktes i medelåldern och deras levnadsvanor registrerades. Tio år senare gjordes en uppföljning.

Analysen av denna visade bland annat att hos dem som rökte i medelåldern krympte hjärnan snabbare än hos rökfria personer (en viss åldersrelaterad volymminskning är normal). Andra riskfaktorer som kunde kopplas till ökad volymminskning var diabetes och högt blodtryck. Minskad hjärnvolym var klart kopplad till minnesförsämring och nedgång i andra intellektuella funktioner.

Även fetma i medelåldern ökade risken för försämrade intellektuella funktioner tio år senare.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare