Prostatacancer är i dag Sveriges vanligaste cancersjukdom. År 2012 fick 8 984 män denna diagnos. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos.

Vid tidig prostatacancer, när tumören inte har spridit sig till andra organ, kan man välja att avvakta och följa sjukdomen med kontroller. Prostatatumörer är ofta ”snälla” och växer så sakta att de inte hinner orsaka några problem för patienten. Det andra alternativet vid tidig prostatacancer är att satsa på att helt bota sjukdomen. Det kan man göra med hjälp av antingen strålbehandling eller kirurgi. När prostatacancer opereras, tar man bort hela prostatakörteln.

Det var återfallsrisken för patienter som gått igenom en sådan operation som undersöktes i den nu aktuella studien. Forskarna vid det medicinska universitetet i Wien och vid universitetssjukhuset i Basel analyserade data från sex stora forskningscentra. Det var data om sammanlagt 6 538 män med prostatacancer som under åren 2000-2011 fått sin prostatakörtel borttagen. Ingen av patienterna hade några kända dottertumörer vid operationen och ingen av dem fick någon annan behandling för prostatacancern.

Ungefär en tredjedel av männen hade aldrig rökt, en tredjedel hade rökt tidigare och en tredjedel rökte när behandling och uppföljning pågick.

Analysen visar att risken för återfall i prostatacancer efter operationen var 80 procent högre bland rökarna än bland dem som aldrig rökt. Bland de före detta rökarna var återfallsrisken 63 procent högre än bland dem som aldrig rökt. Hos män som slutat röka för över tio år sedan var återfallsrisken på samma nivå som bland de helt rökfria männen.

– Våra resultat visar vikten av att informera prostatacancerpatienter om de negativa effekterna av rökning, säger överläkare Shahrokh F. Shariat vid urologkliniken på det medicinska universitetet i Wien.

En annan fråga om rökning och prostatacancer är fortfarande obesvarad – nämligen den om huruvida rökning ökar risken att drabbas av denna cancerform. Vissa studier har funnit även ett sådant samband, andra inte.

Det finns dock minst 12 andra cancerformer där forskningen visat att rökning är en tydlig riskfaktor: Blåscancer, tarmcancer, livmoderhalscancer, njurcancer, cancer i struphuvudet, levercancer, lungcancer, multipelt myelom, muncancer, cancer i matstrupen, bukspottkörtelcancer och magcancer. En annan aktuell forskningsstudie visade nyligen att rökning ligger bakom omkring hälften av dödsfallen i dessa sjukdomar i USA.

Läs vidare