Det är välkänt att det finns ett starkt samband mellan tobaksbruk och användning av alkohol och andra droger. De flesta personer som har alkoholproblem röker också. Behandling av alkoholproblem brukar dock traditionellt inte innefatta insatser mot tobaksavvänjningen. Hos många behandlare finns en föreställning om att det är svårare att kämpa mot två missbruk samtidigt och att det är lättare att sluta dricka om man får fortsätta röka.

Den nya undersökningen visar att det snarare kan vara tvärtom.

Forskare vid Columbia University’s Mailman School of Public Health och the City University of New York följde 34 653 vuxna med ett tidigare alkoholmissbruk. Personerna deltog i den stora studien the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). De följdes upp två gånger med tre års mellanrum.

Bland dem som rökte, varje dag eller ibland, var det dubbelt så vanligt med återfall i alkoholmissbruket som bland dem som inte rökte. Den ökade återfallsrisken för rökare kvarstod även när siffrorna justerats med hänsyn till faktorer som stämningsläge, ångest, nikotinberoende och användning av illegala droger.

– Att sluta röka förbättrar alltid hälsan, säger forskaren Renee Goodwin, som ledde undersökningen.

– Men vår studie visar att det är ännu viktigare att sluta röka för personer som rehabiliteras från alkoholproblem, eftersom rökstoppet hjälper dem att hålla sig nyktra.

Forskarna vet ännu inte varför rökning ökar risken för återfall i alkoholmissbruk, men de pekar på tidigare forskning som visat på starka neurokemiska samband mellan rökning och alkoholanvändning. Nikotin och alkohol påverkar hjärnans belöningssystem på liknande sätt.

Undersökningen har publicerats av den vetenskapliga tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Reserach.

Läs vidare