I stort sett alla riksdagskandidater ansåg att Sverige ska följa internationella konventioner, som Tobakskonventionen. Men när det gällde synen på konkreta tobakspolitiska åtgärder som länderna enats om i Tobakskonventionen utmärkte sig framför allt företrädare för Moderaterna genom en negativ inställning till såväl dold försäljning av tobaksvaror som neutrala förpackningar och förbud mot smaktillsatser i tobak.

– Det finns ett stort trovärdighetsproblem i det största regeringspartiet. Man säger sig vilja verka för ett ”Hälsosamt Sverige”, men är emot de åtgärder man genom Tobakskonventionen förpliktat sig att genomföra. Åtgärder som bidrar till att skydda barn och unga från att komma in i ett nikotinberoende och hjälper vuxna att komma ur beroendet, kommenterar lungläkaren och tobaksexperten Göran Boëthius.

– Ur samma trovärdighetsperspektiv är det glädjande att se att s och v, de partier som traditionellt haft flest tobaksbrukare bland sina sympatisörer, nu är betydligt mer positiva till de åtgärder som kan påverka ett av våra största hälsoproblem.

Novus intervjuade 215 riksdagskandidater från hela Sverige. Intervjupersonerna valdes slumpmässigt bland kandidater på plats 1 och 2 (kompletterat med några på tredje plats) på valsedlarna. En fjärdedel av intervjupersonerna satt redan i Riksdagen medan övriga var nya kandidater. Det syntes dock inga betydande attitydmässiga skillnader mellan de ”gamla” och de nya kandidaterna.

Sverige anslöt sig 2005 till WHO:s ramkonvention om tobaksprevention, en internationell konvention med samma status som t ex Barnkonventionen. Riksdagskandidaterna var eniga om att Sverige, allmänt sett, bör följa sådana konventioner, men ändå oense om flera av de riktlinjer som ingår i Tobakskonventionen.

Moderaterna var starkt emot att införa dold försäljning av tobaksprodukter. 74 procent tyckte att det skulle vara dåligt att införa en sådan lag. De rödgröna hade motsatt uppfattning. Mest positiva till dold försäljning var Miljöpartiet och Vänsterpartiet, 91 respektive 92 procent tyckte att en sådan lag vore bra. 85 procent av socialdemokraterna tyckte detsamma. Centern var splittrad i frågan (50 procent är för och 44 procent mot) medan dold försäljning stöddes av en majoritet både av folkpartister och kristdemokrater.

Även till att införa neutrala tobaksförpackningar – en åtgärd som effektivt kan begränsa inte minst ungdomars tobaksbruk – sade moderaterna ett kraftfullt nej. 73 procent tyckte det vore dåligt med en sådan lag. I centern, folkpartiet och kristdemokraterna vägde det i stort sett jämt mellan anhängare och motståndare. Bland de rödgröna var en majoritet för neutrala tobaksförpackningar.

Smaktillsatser i cigaretter och snus är ett sätt för tobaksindustrin att attrahera konsumenter, inte minst bland unga. Flera länder har infört förbud mot sådana tillsatser och ett förbud diskuteras inom EU. Riksdagskandidaterna fick frågan om Sverige bör driva på i denna fråga även om ett sådant förbud skulle kunna drabba den svenska snusexporten. I KD ansåg 82 procent att Sverige bör göra det, men bland moderaterna var det bara 40 procent som hade den inställningen. Centerpartisterna och folkpartisterna hamnade ungefär mitt emellan dessa positioner. Bland de rödgröna var en stor majoritet för att Sverige driver på ett förbud mot smaktillsatser.

Sveriges regering har de senaste åren genom handelsminister Ewa Björling aktivt arbetat för att EU ska upphäva sitt snusförbud. Det enda parti där en majoritet (73 procent) av riksdagskandidaterna tyckte detta är bra är moderaterna.

– Undersökningen ger tydligt besked när det gäller regeringens upprepade påstående att ”en enig riksdag” är för att svenskt snus ska kunna exporteras till EU-länderna. I alla partier utom m är det betydligt fler riksdagskandidater som är emot än som är för en sådan ordning, framhåller Göran Boëthius.

En tobakspreventiv åtgärd som det däremot rådde en enighet kring var rökfri arbetstid. En majoritet i alla partier tyckte att rökfri arbetstid är en bra policy att införa på Sveriges alla arbetsplatser. En mycket stor majoritet av riksdagskandidaterna var också positiva till att en bestämd del av inkomsterna från tobaksskatten ska gå till tobaksförebyggande arbete och forskning kring detta.

Att själv röka eller snusa var vanligare bland de nya riksdagskandidaterna än bland dem som redan satt i Riksdagen. 6% av ”gamla” och 12% av nya kandidater röker dagligen eller ibland. Motsvarande siffror för snusning var 7% respektive 10%. Vänsterpartiet hade den största andelen (18%) rökare, och Moderaterna störst andel (20%) snusare.

– Eget tobaksbruk är generellt – hos alla beslutsfattare – ett bekymmer eftersom beroendet riskerar att påverka ens syn på tobaksfrågan.

Här finns en sammanfattning av studien i pdf-format.

Läs vidare