De miljöpartistiska riksdagsledamöterna Magnus Ehrenkrona, Gunvor G Ericson, Jan Lindholm, Agneta Luttrop och Mehmet Kaplan vill att riksdagen omprövar sin inställning till EUs snusförbud. De framhåller att svenska politiker och vissa myndigheter bedriver en intensiv kampanj för att få bort förbudet i samband med den pågående revideringen av EUs tobaksdirektiv. Samtidigt, skriver de, har nya forskningsrön om hälsoriskerna med snus tillkommit:

”Snus är starkt beroendeframkallande och orsakar slemhinneförändringar i munhålan och frilagda tandhalsar. Risken ökar för cancer i bukspottkörteln, liksom för dödlig hjärtinfarkt och dödlig stroke. Hos snusande mödrar finns en ökad risk för missfall och för tidig födsel. Studier har visat ökad risk för diabetes och ämnesomsättningsstörning men forskningsläget är fortfarande oklart.

I år har nya resultat av vetenskapliga studier publicerats. Forskare har bland annat funnit att snusning kan påtagligt öka risken att drabbas av det allvarliga tillståndet hjärtsvikt. I en annan studie fann man att snusare som slutar snusa efter att ha haft en hjärtinfarkt, bara löper hälften så hög risk att dö under åren efter infarkten, jämfört med patienter som fortsätter att snusa. Ytterligare studier har stärkt uppfattningen att snusning under graviditet ökar risken för fosterdöd och för tidig förlossning, och dessutom visat en ökad risk för andningsuppehåll hos det nyfödda barnet.”

Motionärerna skriver också att kampanjen för snuset riskerar att negativt påverka Sverigebilden utomlands:

”Sveriges agerande i snusfrågan riskerar också att försämra bilden av svensk folkhälsopolitik på andra områden än tobakspolitiken. Sverige slår exempelvis fortsatt vakt om rätten att bedriva en nationell restriktiv alkoholpolitik, som står under tryck från länder där vinodling och annan alkoholproduktion utgör viktiga näringar. Om Sverige skall kunna hävda folkhälsans viktiga betydelse inom alkoholpolitiken gentemot ekonomiska intressen i andra länder, är det knappast en styrka om Sverige i snusfrågan upplevs prioritera den inhemska snusindustrins kommersiella intressen i vad som andra länder betraktar som en viktig folkhälsofråga.”

Läs vidare