Fråga 2018/19:582 Information om rökfria utomhusmiljöer
av Barbro Westerholm (L)till Socialminister Lena Hallengren (S)

Den 1 juli 2019 ska det bli rökfritt på uteserveringar och andra allmänna platser utomhus genom den tobakslag riksdagen antog i december 2018 (2018:2088). En viktig faktor för lyckat genomförande är att allmänheten får information om den nya lagen. Erfarenheten från 2005, då inomhusserveringar blev rökfria, är mycket positiv. Efter ett mer än årslångt informationsarbete blev genomförandet en stor framgång – efter bara en vecka noterades en efterlevnad på över 90 procent. Exempel på bristfälligt informationsarbete är däremot införandet av såväl rökfria skolgårdar som åldersgräns för inköp av tobak. Efter mer än 20 år efter lagarnas införande efterlevs de fortfarande inte.

Folkhälsomyndigheten, som har ansvar för tobaksfrågorna, anger att det inte finns medel för information om den nya lagen om vissa rökfria utomhusmiljöer därför att beslut om lagen kom först i december 2018 och att de medel som finns i ANDT-strategin för 2019  redan var intecknade för andra aktiviteter.

Informationsinsatser måste alltid vara en väsentlig del av införande av nya lagar. Saknas kunskap hos allmänheten om vad som kommer att gälla och varför riskerar den aktuella lagstiftningen att inte få den efterlevnad som behövs.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Kommer ministern och regeringen att vidta åtgärder för att allmänheten ska tillförsäkras kunskap om och förståelse för den nya lagstiftningen om rökfria utomhusmiljöer?

Svar på fråga 2018/19:582 av Barbro Westerholm ( L)
Information om rökfria utomhusmiljöer

Barbro Westerholm har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta åtgärder för att allmänheten ska tillförsäkras kunskap om och förståelse för den nya lagstiftningen om rökfria utomhusmiljöer.

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Regeringen vill se ett fortsatt minskat tobaksbruk där rökningen ska vara stark reducerad och inte längre utgör ett dominerande folkhälsoproblem. Med förebyggande arbete skapas även förutsättningar för jämlik hälsa.

Allmänhetens kännedom om lagen är viktig för en effektiv implementering. Regeringen kommer ta ställning till vilken kommunikation som krävs för att allmänheten ska få kunskap om och förståelse för reglerna om det utökade rökförbudet i den nya lagen.

Stockholm den 8 maj 2019

Lena Hallengren

Läs vidare