Att passiv rökning är farligt är väl känt, och har gett upphov till lagar om rökfria miljöer och normer att inte utsätta barn för cigarettrök. Hur passiv vejpning påverkar omgivningen är däremot inte lika känt och debatterat. Vilka normer som uppstår bland vejpare, och hur normerna bildas när det gäller passiv vejpning är inte utforskat. Det är oklart om rökare som börjar använda e-cigaretter – vejpa – överför sina rökfri-normer till sitt vejpande.

I en studie från Nya Zeeland djupintervjuades 39 vejpare, varav ungefär hälften även rökte vanliga cigaretter, om hur de uppfattar de utsläpp av aerosol som de utsätter omgivningen för.

Passiv exponering för andrahandsaerosoler från vejpning kan utgöra en risk för de exponerade, även om risken är lägre än exponering av cigarettrök, det visar granskningar av de ämnen som ingår.

Deltagarna i undersökningen hade begränsad kunskap om passiv vejpning, utandningsluftens beståndsdelar och hur dessa kan påverka andra. I avsaknad av information om eventuella risker drog de slutsatsen att andrahandsaerosolen inte är farlig för omgivningen. De egna upplevelserna av att aerosolen snabbt försvinner, att den inte luktar rök och att omgivningen inte värjer sig för aerosolen på samma sätt som för rök, stärkte deras uppfattning att den inte är farlig och att vejpning borde vara tillåten på fler platser än rökning.

Många deltagare tolkade utandningsmolnet som vattenånga snarare än en aerosol som förutom vatten innehåller nikotin, smakämnen, eventuellt tungmetaller.
Trots detta kände några av deltagarna att de inte ville vejpa i närheten av andra, av respekt och hänsyn till dem, och de flesta av deltagarna ville föregå med gott exempel och inte vejpa framför barn.

Resultatet visar de utmaningar som samhället står för när det gäller information om vejpning och hur viktigt det är att sprida den kunskap som finns för att undvika misstolkningar. Osäkerheten kring hur farligt det är med passiv vejpning ökar om samhället inte har enhetliga regler för när och var det är tillåtet att vejpa, enligt forskarna.

Vejpning påverka luftvägar och blodkärl

Göran Boëthius, pensionerad lungläkare och Tobaksfaktas ordförande, säger att kunskapen om ångan eller aerosolen från e-cigaretterna ännu är otillräcklig.
–Men ånga från e-cigaretter har påvisats ha negativa effekter på både luftväg och blodkärl. När det gäller jämförelse mellan aktiv och passiv cigarettrökning är arten av effekter och bieffekter väsentligen desamma medan graden av skada beror på exponeringens storlek, alltså halt och längd. Resonemanget bör kunna gälla också vid en jämförelse mellan aktiv e-cigarettvejpning och passiv exponering för denna ånga, säger han.

Läs Tobaksfaktas faktablad om e-cigaretter och andra nya nikotinprodukter.

Läs vidare