Studien gjordes av en grupp forskare vid University College respektive King´s College i London och har publicerats av tidskriften Addiction. Forskarna inledde undersökningen i november och december 2012. Ett representativt urval av vuxna rökare ombads att besvara en webbaserad enkät. Ett år senare gjordes en uppföljning. 1 759 rökare besvarade båda enkäterna.

Även tidigare forskning har ofta visat att rökare som även använder e-cigaretter slutar röka tobak mindre ofta än rökare som inte använder e-cigaretter. Denna forskning har kritiserats för att den inte gjort skillnad mellan personer som röker e-cigaretter dagligen och sådana som bara gör det då och då.

Den nu aktuella studien delade därför in deltagarna i tre grupper: 1/ De som försökte sluta röka utan att använda e-cigaretter, 2/ de som använde e-cigaretter då och då (mer sällan än dagligen) och 3/ de som använde e-cigaretter varje dag.

Resultatet av ettårsuppföljningen visar att de som använde e-cigaretter dagligen gjorde ungefär dubbelt så många försök att sluta med tobakscigaretterna som de som inte använde e-cigaretter. Ändå var det inte fler av de dagliga e-cigarettanvändarna som verkligen hade slutat med tobakscigaretter efter ett år. Faktiskt så var det tvärtom en mindre andel av de dagliga e-cigarettanvändarna än av rökare som inte använde e-cigaretter som efter ett år hade slutat med tobakscigaretter.

Däremot skar de dagliga e-cigarettanvändarna ofta ned på tobaksrökningen.

Bland dem som använde e-cigaretter då och då syntes inget samband med försök att sluta med tobakscigaretter eller att lyckas med detta.

Läs vidare