Den nya strategin breddas jämfört med tidigare så att den förutom alkohol, narkotika, doping och tobak även inkluderar spelberoende, narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.

För genomförandet av ANDTS-strategin planerar regeringen att avsätta cirka 96 miljoner kronor per år under perioden 2022–2024. Där ingår bland annat flera uppdrag till myndigheter och medel till regionerna för arbetet med strategins mål.

Ser över skadeverkningar

Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Uppdraget är en del av arbetet med strategin. Syftet med uppdraget är också att ta fram ett kunskaps­underlag som grund för att ta ställning till riksdagens tillkännagivande om ett nytt övergripande mål för ANDTS-politiken. Uppdraget ska redovisas till Social­departemen­tet senast den 30 juni 2023.

Bakgrund

Den 18 mars 2021 beslutade regeringen propositionen En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (prop. 2021/22:132). Riksdagen avslog den 8 juni 2021 regeringens proposition. Riksdagen framförde som sin mening att det behövs en större tydlighet när det gäller regeringens prioriteringar och uppmanade därför regeringen, i ett tillkännagivande, att återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi. Riksdagen riktade även ytterligare tillkännagivanden till regeringen, bland annat om ett förslag till nytt övergripande mål för ANDTS-politiken.

I skrivelsen beskrivs hur regeringen avser att hantera några av de tillkännagivanden som riksdagen har lämnat till regeringen.

Läs den i sin helhet här

Läs vidare