Studien, som publiceras av tidskrifte Tobacco Control, är tankeväckande läsning. Detta inte minst med tanke på det tema som världshälsoorganisationen WHO valt för 2012 års World No Tobacco Day. Temat är att förhindra tobaksindustrins inblandning i folkhälsopolitiken (”Tobacco Industry Interference”). Kampanjen, som pågår under hela året, ska bemöta industrins aggressiva försök att förhindra genomförandet av den internationella Tobakskonventionen. Ett exempel är den nya taktiken att stämma eller hota att stämma länder som inför varningsbilder och neutrala cigarettpaket.

Heikki Hilamos och Stanton Glantz´ granskning är en påminnelse om att tobaksindustrins kamp mot tobaksbegränsande lagar som ger bättre folkhälsa ingalunda är något nytt fenomen. Forskarna har gått igenom omkring 2800 tidigare hemliga dokument från tobaksindustrin som numer är tillgängliga i the UCSF Legacy Tobacco Documents Library (https://legacy.library.ucsf.edu/ ). I genomgången fokuserade de på nordiska tobaksbolag som inte ägts av de stora multinationella tobakskoncernerna. I Sverige handlar det om Svenska Tobaksmonopolet, som 1961 bytte namn till Svenska Tobaks och numer heter Swedish Match (och har specialiserat sig på snus och cigarrer). Den undersökta perioden är från 1950-talet och fram till våra dagar.

Ett av flera skäl för forskarnas Nordenintresse är att de lokala tobaksbolagen i Finland och Norge sedan 1988 förnekade allt samröre med den multinationella tobaksindustrins ansträngningar att föra allmänheten bakom ljuset när det gällde hälsoriskerna med rökning och passiv rökning. Det var de lokala bolagens framgångsrika sätt att slippa betala stora skadestånd till rökare som blivit sjuka av tobaken.

Men tobaksindustrins egna dokument visar att de nordiska företagen och handlarorganisationerna samarbetade mycket aktivt med de stora multinationella koncernerna, bl a Philip Morris och British American Tobacco, BAT. På 1970-talet ansågs de nordiska länderna som föregångare på det tobaksförebyggande området. Här väcktes tidigt förslag om sådant som förbud mot tobaksreklam, hälsovarningar på förpackningarna, åldersgräns för att köpa tobak och lagar om rökfria miljöer. Ledningarna för de multinationella bolagen var oroliga att de nordiska idéerna skulle sprida sig till andra, större, marknader. Det ansågs därför viktigt att bromsa och helst stoppa den nordiska utvecklingen av tobaksbegränsningar.

Så sent som 2009 förnekade tobaksbolag i Finland i domstol att de tidigt haft kännedom om hälsoriskerna med rökning. Men den aktuella studien visar att nordiska tobaksbolag redan 1957 fick information om hälsoriskerna som inte var känd av allmänheten. Informationen kom från multinationella bolag vid tiden för det svenska och danska tobaksbolagets gemensamma bildande av ett medicinskt råd som finansierade forskning utanför industrin och gav industrin råd om produktutveckling.

Just att knyta till sig akademiska forskare och finansiera forskning i syfte att sprida tvivel om riskerna med tobak har varit en viktig del av såväl de nordiska som de multinationella bolagens strategier. Två svenska forskare som redan är kända för sitt mångåriga arbete för tobaksindustrin – Torbjörn Malmfors och Ragnar Rylander – lyfts fram även i denna studie. De producerade tobaksfinansierad forskning som bl a användes för att ifrågasätta riskerna med passiv rökning. Syftet med det var att motarbeta lagstiftning om rökfria miljöer.

Nordiska bolag samarbetade också med de multinationella i olika samarbetsorgan, deltog i kampanjer för att undergräva trovärdigheten hos experter som visat på rökningens skadlighet, och medverkade i ett ständigt pågående informationsutbyte om den tobakspolitiska utvecklingen och arbetet att påverka den.

Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

På denna länk hittar du WHOs rapport om tobaksindustrins inblandning i tobaksförebyggande politik.

Läs vidare