Regeringen har föreslagit att kommunerna ska få använda kontrollköp för att se om åldersgränsen följs vid försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel.Kontrollköp ska enligt förslaget gå till så att kommunen anlitar en person med ungdomligt utseende som har fyllt 18 år för att göra ett köp i syfte att kontrollera om säljaren begär legitimation av köparen. Enligt regeringens förslag ska kontrollköpen kunna medföra administrativa sanktioner för en försäljare som inte ber om legitimation.

Rikspolisstyrelsen har i sitt yttrande påpekat finns det vissa likheter mellan förslagen om kontrollköp och brottsprovokation. Enligt en dom från Högsta Domstolen kan man inte åtalas för brott som provocerats fram och som man inte skulle ha begått annars.

När det gäller kontrollköp anser lagrådet att utgångspunkten visserligen är något annorlunda eftersom inget brott kan framkallas genom kontrollköp då den unga kunden ska vara över 18 år. Lagrådet anser dock samtidigt att ”förfarandet sker fördolt och är ägnat att framkalla ett handlande av säljaren som inte följer bestämmelserna och som avses kunna leda till administrativa sanktioner av nog så allvarligt slag”.

Enligt lagrådet går det inte att lägga iakttagelser vid kontrollköp till grund för administrativa sanktioner. Detta med hänsyn dels till regelns vaga utformning, dels till att kontrollköpet inte visar annat än att säljaren underlåtit att kontrollera åldern på någon som faktiskt är över 18 år. Lagrådet skriver att en ”administrativ sanktion förutsätter principiellt en klart konstaterad överträdelse av en bestämmelse och ska dessutom stå i rimlig proportion till överträdelsens allvar. I detta fall kommer frågan om det finns grund för en sanktion eller inte främst att bli beroende av hur tillsynsmyndigheten anser att säljaren borde ha agerat.”

Lagrådet föreslår att lagtexten skrivs om så att det tydligt framgår att kontrollköp får genomföras för att få i gång en dialog mellan kommunen och de som säljer tobak, folköl och receptfria mediciner.

Läs lagrådets yttrande.

Läs vidare